Nieuwsbericht

Actualiteit

Precariobelasting afgeschaft voor openbare netwerken van algemeen nut

Na 1 januari 2022 mag geen precariobelasting meer worden geheven over netwerken van nutsbedrijven die zich onder, op of boven openbare grond bevinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld elektriciteits- gas- en drinkwaternetwerken en andere openbare werken van algemeen nut.

De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 ingestemd met de beperking van de heffingsbevoegdheid voor de precariobelasting. De beperking treedt op 1 juli 2017 in werking. De Tweede Kamer heeft eerder – inclusief een amendement tot verkorting van de termijn van de overgangsregeling van tien naar vijf jaar – ingestemd met het wetsvoorstel.

Wat betekent dit voor uw gemeente of provincie?

Indien uw gemeente, provincie of waterschap precariobelasting heft ten aanzien van netwerken van nutsbedrijven en netwerkbeheerders, dan heeft u tot 1 januari 2022 de tijd om deze heffing af te bouwen. Na 1 januari 2022 valt daarmee een deel van uw inkomsten weg. De komende periode kan gebruikt worden om in kaart te brengen op welke manier de weg te vallen inkomsten precariobelasting kunnen worden opgevangen.
 

Aanleiding wetsvoorstel 

Gemeenten, provincies en waterschappen mogen op grond van artikel 228 van de Gemeentewet, artikel 222c van de Provinciewet of artikel 114 van de Waterschapswet precariobelasting heffen ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond. De precariobelasting kan ook geheven worden van nutsbedrijven en netwerkbeheerders die netwerken exploiteren op, onder of boven grond van de gemeentelijke, provincie of het waterschap. Deze nutsbedrijven belasten de precariobelasting vervolgens door in hun tarieven. Het verzorgingsgebied van de nutsbedrijven strekt zich veelal uit over meerdere gemeenten, provincies en/of waterschappen. Hierdoor komt de precariobelasting niet alleen (indirect) ten laste van inwoners van de gemeente, provincie of het gebied van het waterschap dat de precariobelasting heft, maar moeten inwoners van andere gemeenten, provincies of gebieden van waterschappen ook meebetalen. Dit ongewenste effect heeft geleid tot het wetsvoorstel dat op 10 februari 2016 is ingediend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 

Hoofdlijnen wetsvoorstel

Het wetsvoorstel beperkt de heffingsbevoegdheid ten aanzien van netwerken van openbaar nut van nutsbedrijven en netwerkbeheerders die zich in, op of boven de openbare grond van de gemeente, provincie en/of het waterschap bevinden. Er geldt hierbij een overgangstermijn van vijf jaar. Gemeenten, provincies en waterschappen die op 10 februari 2016 (de dag dat het wetsvoorstel is ingediend) een tarief voor precariobelasting ten aanzien van nutsbedrijven in hun belastingverordening hebben staan, krijgen 5 jaar de tijd (aldus tot 1 januari 2022) om de heffing af te bouwen naar nihil. Het tarief mag in de tussenliggende periode niet meer hoger worden dan het tarief zoals dat gold op 10 februari 2016.

Bron: Eerste Kamer, 21 maart 2017, 21ste vergadering, 34508
 

Reacties

0 reactie(s). Plaats hieronder uw reactie.


Plaats een reactie

Om te kunnen reageren dient u ingelogd te zijn.