Altijd en overal toegang tot een schat aan informatie.

Vergroot de fiscale kennis binnen uw gemeente

Actueel

Ultimo 2021: uiterlijk verzoeken om nieuwe BCF-beschikking 2016

Het jaar 2021 loopt ten einde. Ultimo dit jaar verjaart het fiscale jaar 2016. Wanneer uw gemeente over dat jaar te veel of te weinig bijdrage uit het BTW-compensatiefonds heeft verkregen moet nog dit jaar om een nieuwe beschikking worden verzocht. Dit is het geval als bijvoorbeeld nog niet alle inkoop-btw is geclaimd op bijvoorbeeld re-integratietrajecten. Dit kan ook wanneer eerder bezwaar is gemaakt wat al is ingetrokken. Voor het verzoeken om een nieuwe BCF-beschikking hebben we de (formele) aandachtspunten en een voorbeeld brief opgenomen.
[Lees verder...]

Provincie Utrecht kan weer vooruitkijken

Meer ‘in control’ door continue monitoring Als gedeputeerde van de provincie Utrecht kijkt Robert Strijk het liefst vooruit. Met de uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie, de vastlopende infrastructuur en de vergrijzing, is dat ook nodig. ‘We staan voor belangrijke keuzes als het gaat om investeringen. Die moet je wel op basis van betrouwbare financiële gegevens kunnen nemen’, aldus Strijk. Na een woelige periode is de provincie daartoe nu beter in staat, mede door de PwC-tool Continuous Monitoring Platform. 
[Lees verder...]

Havengelden en buitenlandse ondernemers

Gemeenten die aan vaarroutes gelegen zijn, beschikken veelal over een haven of kades waar schepen kunnen aanleggen tegen betaling van havengelden. In dit kader handelt een gemeente als ondernemer voor de btw. Hoewel verhuur van onroerende zaken doorgaans is vrijgesteld, is in artikel 11, lid 1, onderdeel b, ten derde van de Wet OB aangegeven dat de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen niet is vrijgesteld van omzetbelasting Aan Thema 12. Buitenlandse transacties beschrijven wij de btw-behandeling van havengelden wanneer aangelegd wordt door buitenlandse ondernemers. De modellabeling is eveneens bijgewerkt, wij verwijzen naar paragraaf 2.4.16.
[Lees verder...]

Gemeente geen ondernemer voor de omzetbelasting bij terbeschikkingstelling sportaccommodatie voor klokuren aan scholen (Rechtbank Zeeland-West-Brabant)

De gemeente is geen ondernemer voor de omzetbelasting bij het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie voor klokuren aan scholen, zo oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 13 juli 2021. Deze uitspraak ligt in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad ten aanzien van het ter beschikking stellen van sportaccommodaties door gemeenten. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van de rechtbank.
[Lees verder...]

Welkom

Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten omvat een uitgebreide databank met informatie op het gebied van zowel de btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is specifiek gericht op fiscale zaken die spelen bij publiekrechtelijke lichamen. Met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten bent u dan ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Naast de omvangrijke databank treft u vele praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en digitale tools aan waardoor u en/of uw medewerkers tijd kan besparen bij het beantwoorden van fiscale vragen. Daarnaast vergroot u de fiscale bewustwording binnen uw organisatie waardoor fiscale aspecten eerder worden gesignaleerd. Tevens kan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dienen als educatiemiddel.

Met één abonnement kunnen tien medewerkers van de gemeente tegen een scherp geprijsd tarief gebruikmaken van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dan kunnen wij uw organisatie vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en de inhoud van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten: Contact.

Uitgelicht


Ultimo 2021: uiterlijk verzoeken om nieuwe BCF-beschikking 2016

Het jaar 2021 loopt ten einde. Ultimo dit jaar verjaart het fiscale jaar 2016. Wanneer uw gemeente over dat jaar te veel of te weinig bijdrage uit het BTW-compensatiefonds heeft verkregen moet nog dit jaar om een nieuwe beschikking worden verzocht. Dit is het geval als bijvoorbeeld nog niet alle inkoop-btw is geclaimd op bijvoorbeeld re-integratietrajecten. Dit kan ook wanneer eerder bezwaar is gemaakt wat al is ingetrokken. Voor het verzoeken om een nieuwe BCF-beschikking hebben we de (formele) aandachtspunten en een voorbeeld brief opgenomen.De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld op 10 juli 2020 een arrest gewezen waaruit blijkt dat de inkoop-btw die toerekenbaar is aan re-integratietrajecten volledig in aanmerking komt voor een bijdrage uit het BCF. Voor de re-integratietrajecten is het gewenst om in 2021 te verifiëren of c.q. in hoeverre voor het jaar 2016 de btw op de gemaakte kosten in aanmerking is genomen voor een bijdrage ingevolge het BTW-compensatiefonds. Voor zover niet alle inkoop-btw in aanmerking is genomen voor een bijdrage ingevolge het BTW-compensatiefonds adviseren wij dit bedrag mee te nemen in het verzoek over het jaar 2016, in te dienen in het jaar 2021. Dit geldt overigens niet alleen voor de inkoop-btw op re-integratietrajecten, maar ook voor alle overige inkoop-btw op overige compensatiegerechtigde activiteiten die uw gemeente per abuis en/of ten onrechte nog niet in aanmerking heeft genomen voor een bijdrage uit het BCF in 2016. Verzoek nieuwe BCF-beschikking 2016 Wij raden af om een (BCF) suppletie-aangifte in te dienen en wij raden af om bezwaar te maken tegen de BCF-beschikking 2016. Als de Belastingdienst deze “bezwaren” namelijk afwijst bestaan er verder geen rechtsmogelijkheden meer. Dat kan wel het geval zijn als wordt verzocht om een nieuwe BCF-beschikking 2016 die niet (helemaal) door de Belastingdienst wordt gevolgd.  Daarbij is van belang dat de Belastingdienst pas een nieuwe BCF-beschikking zal afgeven als “blijkt” dat er te veel of te weinig btw is gecompenseerd via het BCF. Denkbaar is dat, ingeval enkel om (aanvullende) inkoop-btw op bijvoorbeeld de re-integratietrajecten wordt verzocht, dat de Belastingdienst van mening is dat hiervoor geen recht op een bijdrage bestaat; oftewel: het “blijkt” niet. Mogelijk volgt er dan geen nieuwe beschikking BCF. Om deze beschikking wel te krijgen adviseren wij u zekerheidshalve om in het verzoek ook minimaal één euro mee te nemen die ten onrechte nog niet of al wel is geclaimd: PwC’s Gouden Euro Theorie. Overigens geldt deze theorie uiteraard niet alleen voor het jaar 2016, maar ook voor andere jaren. Tegen een eerder afgegeven beschikking BTW-compensatiefonds over het jaar 2016 kan dit jaar nog (pro-forma) bezwaar worden gemaakt. Maar doordat de bezwaartermijn van 6 weken al lang verstreken is, is het bezwaar “niet-ontvankelijk”, zoals dat heet. Het bezwaar wordt dan “ambtshalve” behandeld: de Belastingdienst neemt het bezwaar wel in behandeling, maar tegen deze uitspraak staat geen beroep bij de rechter open. Daarbij is het besluit fiscaal bestuursrecht van 7 mei 2017, nr. 2017-1209 van toepassing. Op grond van § 23 van dit besluit wordt geen ambtshalve teruggaaf verleent als sprake is van nieuwe jurisprudentie en beleidsbesluiten. (Dit is ook de reden dat wij adviseren om altijd tijdig bezwaar in te dienen.) Indien uw gemeente enkel bezwaar instelt op grond van een aanvullende bijdrage voor de btw op de re-integratiekosten of andere onderwerpen o.b.v. de jurisprudentie, bestaat de kans dat dit bezwaar wordt afgewezen. Hiertegen kunt u dan niet in beroep.   PwC heeft hierop de “Gouden Euro-theorie” bedacht. Een toelichting.  PwC’s Gouden Euro-theorie De Wet op het BTW-compensatiefonds biedt gemeenten de mogelijk om uiterlijk 5 jaar na het betreffende kalenderjaar te verzoeken om een nieuwe beschikking BCF uit te reiken. Tegen deze nieuwe jaarbeschikking staat wél bezwaar en beroep open. (Let op: dit is dus anders voor de Wet op de omzetbelasting/“ondernemers-btw”. Voor deze wet geldt de strikte zes weken termijn.) De Belastingdienst moet een nieuwe BCF-beschikking uitreiken als “blijkt” dat de gemeente recht had op een afwijkende bijdrage over het onderhavige jaar, dan in eerste instantie is verstrekt (hoger of lager). Wij raden aan om in het verzoek om een nieuwe vaststelling voor het jaar 2016 de volgende btw-componenten mee te nemen: - de niet gecompenseerde btw op de re-integratiekosten; en/of - (in ieder geval:) de btw op een zeker onjuist (niet) gecompenseerde kostensoort/factuur (de Gouden Euro). Dit is de euro waarvan de onjuistheid “blijkt”. (Let op: deze Gouden Euro kan ook een te veel gecompenseerde euro zijn, die uw gemeente moet terugbetalen.) Deze Gouden Euro is van belang omdat van de eerste twee categorieën namelijk niet 100% zeker is dat een aanvullende teruggaaf volgt. Bij de Gouden Euro is dat wel het geval, zodat een nieuwe beschikking moet volgen. Deze Gouden Euro opent dus de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de nieuw afgegeven beschikking BCF. Standaardbrief Voor u, als abonnee op het Fiscaal Portaal Gemeenten, hebben wij een standaardbrief opgesteld. Dit voor het aanvragen van de nieuwe beschikking BCF over het jaar 2016. De standaardbrief vindt u hieronder. Desgewenst assisteren wij u bij de verdere motivering, wanneer daarom wordt verzocht.    [adres belastingdienst]       [plaats], [datum]   Betreft                 : Verzoek nieuwe beschikking BTW-compensatiefonds 2016 Kenmerk              : [kenmerk] Bijlage(n)             : [bijlagen]   Geachte heer, mevrouw,   Namens de gemeente [gemeente] (hierna: de gemeente) verzoek ik u op grond van artikel 9, vierde lid Wet op het BTW-compensatiefonds tot het uitreiken van een nieuwe jaarbeschikking “compensabele btw met betrekking tot het jaar 2016” uit te reiken, ter hoogte van € [bedrag]. Het verzoek houdt verband met een gewijzigd recht op bijdrage via het BTW-compensatiefonds voor:  - de btw op de kosten van ... ; en/of - de btw op de re-integratiekosten voor uitkeringsgerechtigden op basis van de Wet Werk en Bijstand (thans de Participatiewet). Voor de btw op de kosten van ... geldt de volgende motivering. <…> Voor de btw op de re-integratiekosten voor uitkeringsgerechtigden op basis van de Wet Werk en Bijstand (thans de Participatiewet) verwijzen wij naar het arrest van de Hoge Raad van 10 juli 2020 (met nr. 18/03223). Ik verzoek u de ontvangst van dit verzoek schriftelijk te bevestigen. In afwachting van uw reactie, hoogachtend,   [naam]   [telefoonnummer]  
Lees meer

Btw-aftrek op bouwkosten bij plaatsing zonnepanelen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft eerder al geoordeeld dat het plaatsen van zonnepanelen op een dak kan leiden tot (extra) recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot de onroerende zaak waarop de zonnepaneel is bevestigd.  In dit arrest wordt verduidelijkt dat voor particulieren in beginsel geen recht op aftrek van btw bestaat op de kosten die verband houden met de bouw van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen.  Daarentegen zien wij voor ondernemers wel degelijk mogelijkheden om tot een (extra) recht op aftrek van inkoop-btw op onroerend goed te komen. Met name voor ondernemers met een beperkt aftrekrecht is deze ontwikkeling interessant. Achtergrond Hoge Raad uitspraak In deze zaak heeft een particulier een nieuwbouwwoning met zonnepanelen op het dak gekocht. De zonnepanelen vormen niet een geïntegreerd onderdeel van het dak en beslaan een oppervlakte van 48 vierkante meter. Van de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit, wordt tweederde deel niet zelf gebruikt, maar ‘aan het net geleverd’. Verder wordt van het bruto nuttig bruikbaar vloeroppervlak van de woning, 9,4% als werkkamer verhuurd aan een BV.  De particulier heeft verzocht om teruggaaf van tweederde deel van de betaalde btw bij aankoop van de woning inclusief zonnepanelen, een en ander overeenkomstig het aandeel van de opgewekte energie die aan het net wordt teruggeleverd. De inspecteur heeft een teruggaaf van de btw op de aanschaf en installatiekosten van zonnepanelen toegestaan. Daarnaast is de Inspecteur uitgegaan van een aftrek van btw op de aankoop van de woning naar rato van het vloeroppervlak dat als werkkamer wordt verhuurd (9,4%). Met de vierkante meters dak die nuttig worden gebruikt door de zonnepanelen heeft de inspecteur geen rekening gehouden. Rechtstreeks en onmiddellijk verband De Hoge Raad neemt in overweging dat een recht op aftrek van btw uitsluitend bestaat voor zover een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de aankoop en de belaste handelingen die verricht worden. Bij de beoordeling of sprake is van een rechtstreeks en onmiddellijk verband, moet onder andere de reden waarvoor een goed wordt verworven in aanmerking worden genomen. De reden tot verwerving moet objectief verband houden met de (economische) ondernemersactiviteiten van de belastingplichtige. Het is aan de belastingplichtige om te bewijzen dat een dergelijk verband aanwezig is. Belang verwerving als ondernemer De Hoge Raad redeneert in deze zaak dat de door de particulier gemaakte kosten voor de woning ook gemaakt zouden zijn, indien geen zonnepanelen zouden zijn aangeschaft. Oftewel, de uitgaven zijn niet gemaakt ten behoeve van de ondernemersactiviteiten, maar juist voor privédoeleinden van de particulier. Dat betekent naar onze mening niet dat een ondernemer geen (extra) recht op aftrek van inkoop-btw kan realiseren op de investering in een onroerende zaak waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Anders dan de particuliere zonnepanelen ondernemer, zal een reguliere ondernemer de investering in onroerend goed welhaast per definitie doen ten behoeve van zijn ondernemersactiviteiten (en niet voor privédoeleinden).  Wat betekent dit voor uw organisatie? Het arrest gaat uitsluitend in op de positie van privépersonen, maar staat er niet aan in de weg dat ondernemers (extra) recht op aftrek van inkoop-btw kunnen hebben op de investering in onroerend goed waarop zonnepanelen zijn geïnstalleerd (die belast worden gebruikt). Met name voor ondernemers met een beperkt aftrekrecht biedt deze uitspraak handvatten om tot aftrek van inkoop-btw op de investering in onroerend goed te komen. Indien uw organisatie nieuwbouwprojecten heeft lopen waarop zonnepanelen zijn of worden geplaatst, raden wij aan om na te gaan in hoeverre aanvullend recht op aftrek van btw bestaat. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Actie: bezwaar maken tegen BCF-beschikking 2020

Onlangs heeft uw gemeente de BCF-beschikking over het jaar 2020 ontvangen. Het is de vraag of hiertegen bezwaar gemaakt moet worden. Dit als gevolg van een aantal lopende of reeds afgeronde rechtszaken. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten adviseert om bezwaar te maken als u met de Belastingdienst in gesprek bent over de mate waarin u inkoop-btw voor een bepaalde activiteit in aanmerking kan nemen voor een bijdrage uit het BCF. Hierna lichten wij dit toe voor onze abonnees. Tevens treffen onze abonnees een modelbezwaarschrift aan.Voor zover uw gemeente nog recht heeft op een aanvullende bijdrage uit het BCF, adviseren wij om de rechten van de gemeente volledig te benutten en bezwaar te maken binnen 6 weken na dagtekening van de BCF-beschikking 2020. Ter toelichting geldt het volgende. Exploitatie van begraafplaatsen Gerechtshof Amsterdam komt tot het oordeel dat sprake is van een vergoeding die, in tegenstelling tot het standpunt van de gemeente Krimpen aan de IJssel, in rechtstreeks verband staat tot de uitgifte van grafrechten. De gemeente handelt niet als overheid of niet-ondernemer en heeft daarom geen recht op een bijdrage uit het BCF. Op basis van deze uitspraak adviseren wij gemeenten de inkoop-btw met betrekking tot de exploitatie van begraafplaatsen aan te merken als kostprijsverhogend. Voor een uitgebreide toelichting op het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam verwijzen wij u graag naar ons nieuwsbericht. Het verzorgen van re-integratietrajecten De Hoge Raad oordeelt, op 10 juli 2020, dat een recht op een BCF-bijdrage bestaat voor de btw op de kosten van re-integratiediensten. De uitsluiting op een BCF-bijdrage is volgens de Hoge Raad niet aan de orde indien de derde (uitkeringsgerechtigde) volgens de wet verplicht is om gebruik te maken van de door de gemeente aangeboden goederen of diensten en de gemeente aan een weigering daaraan mee te werken negatieve gevolgen voor die individuele derde kan verbinden. In die situatie moet namelijk worden aangenomen dat de gemeente de inkopen heeft gedaan in eigen - dan wel collectief belang. Met het arrest van de Hoge Raad in de hand leek deze discussie beslecht. De Belastingdienst neemt echter de stelling in dat onder voorwaarden toch nog sprake kan zijn van een individuele verstrekking. Zie ook ons laatste nieuwsbericht inzake de re-integratietrajecten. Ons adviesWij adviseren om binnen 6 weken na dagtekening van de BCF-beschikking bezwaar te maken wanneer er discussies met de Belastingdienst spelen, om zo uw rechten veilig te stellen. Dit bezwaar kan eerst voor de vorm, ongemotiveerd, ‘pro forma’, worden ingediend. Vervolgens zal de Belastingdienst waarschijnlijk vragen om het bezwaar te motiveren. Om zo lang mogelijk de tijd te hebben in deze vakantieperiode adviseren wij het bezwaar in de 6e week na de dagtekening van de beschikking in te dienen. Om het bezwaar inhoudelijk te motiveren moet de Belastingdienst u eerst een termijn van vier weken gegeven. Is de motivering dan nog niet ontvangen, dan wordt nog een 2 weeks termijn gegeven. PwC’s Gouden-Euro-Theorie Mocht u er overhoopt achter komen dat u niet tijdig bezwaar hebt gemaakt, dan adviseren wij gebruik te maken van PwC’s “Gouden Euro-theorie”. Een gemeente heeft de mogelijkheid om uiterlijk 5 jaren na afloop van een kalenderjaar de inspecteur te verzoeken om een nieuwe BCF-beschikking uit te reiken. Een nieuwe beschikking kan aangevraagd worden als blijkt dat in een bepaald jaar te weinig of te veel btw is geclaimd uit het BCF. Tegen deze nieuwe beschikking staat bezwaar en beroep open. Op basis van deze regeling kan het standpunt ingenomen worden dat uw gemeente recht heeft op een aanvullende bijdrage. Door in ieder geval één Euro (de “Gouden Euro”) mee te nemen met betrekking tot een ander onderwerp dan het onderwerp waarover u met de Belastingdienst in discussie bent dient de inspecteur altijd een nieuwe BCF-beschikking uit te reiken. Weigert de Belastingdienst om het discussiepunt toe te kennen, dan is het altijd nog mogelijk om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen en beroep bij de Rechtbank. Het is echter niet gegarandeerd dat een rechter dan alsnog terugwerkende kracht aan tussentijds gewezen rechtspraak zal toekennen. Om deze reden adviseren wij in een dergelijke situatie tijdig bezwaar te maken tegen de BCF-beschikking. Modelbezwaarschrift Voor u, als abonnee op het Fiscaal Portaal Gemeenten, hebben wij een modelbezwaarschrift opgesteld. Deze dient te worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van de BCF-beschikking over het jaar 2020. Het modelbezwaarschrift vindt u hieronder. Desgewenst assisteren wij u bij de motivering.  [adres belastingdienst]   [plaats], [datum] Betreft                 : Bezwaar beschikking BTW-compensatiefonds Kenmerk              : [kenmerk] Bijlage(n)             : [bijlagen]   Geachte heer, mevrouw,   Namens de gemeente [gemeente] (hierna: de gemeente) maak ik bezwaar tegen de op [datum] door uw eenheid afgegeven jaarbeschikking "compensabele btw m.b.t het jaar [jaar]" met kenmerk [kenmerk]. Een kopie van deze beschikking treft u als bijlage bij dit bezwaarschrift aan. Het bezwaar is ter behoud van rechten gemaakt en houdt verband met het recht op bijdrage via het BTW-compensatiefonds voor de btw op de kosten van . Voor de motivering van dit bezwaar verzoeken wij u uitstel te verlenen tot <datum invullen>. Ik verzoek u de ontvangst van dit bezwaar schriftelijk te bevestigen. In afwachting van uw reactie, hoogachtend,   [naam] [telefoonnummer]  

Enquête - Samenwerkingsvormen bij het aanleggen van warmtenetten

Warmtenetten vullen een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse energietransitie en door de lokale aard van deze netten zijn gemeenten van cruciaal belang. In samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoekt PwC welke samenwerkingsvormen tussen de publieke sector en private partijen doorgaans wordt aangenomen in het aanleggen van warmtenetten. Als belangrijke tweede stap wordt vervolgens vastgesteld in hoeverre de gekozen samenwerkingsvorm de efficiëntie en resultaat van het project beïnvloed. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren hebben we specifieke data nodig over warmtenetten in Nederland en onze hoop is dat u ons hierin wil helpen door de onderstaande enquête in te vullen (5-10 minuten). Als u vragen heeft of samen de enquête wil doorlopen, aarzel dan niet om Erik Jan Kamphof te bellen op het nummer: 06 42427719 Veel dank voor uw bijdrage! Link naar enquête: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oFgn10akD06gqkv5WkoQ52C6vcUfdZZBhhqfb_K91e1UN1pCNFpVTFJaN0RKUDFWMDhTOEhLSlNCQS4u

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste binnenlands bestuur nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact


Dieks Boswinkel

06 - 13 57 62 93

dieks.boswinkel@pwc.com

Jelke Rouwhorst

06 - 23 23 08 54

jelke.rouwhorst@pwc.com

Nicole Brueker

06 - 10 54 19 17

nicole.brueker@pwc.com