Altijd en overal toegang tot een schat aan informatie.

Vergroot de fiscale kennis binnen uw gemeente

Actueel


Belastingvoordeel leidt niet tot misbruik van recht; Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Gerechtshof) oordeelt in tegenstelling tot de Rechtbank Gelderland, dat de dienstverlening van een sportstichting (hierna: stichting) aan een sportvereniging geen van misbruik van recht betreft. Het gerechtshof oordeelt dat de stichting in casu twee belastingvoordelen behaalt, maar dat geen van deze voordelen in strijd is met het doel van de bepalingen van de Europese btw-wetgeving. Het Gerechtshof oordeelt dan ook dat er geen sprake is van misbruik van recht, hetgeen de Belastingdienst wel betoogde.
[Lees verder...]

Sportaccommodatie kwalificeert niet als een gemeenschapsvoorziening waardoor geen recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds bestaat; Gerechtshof Gelderland

Het gerechtshof Gelderland bevestigt de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 12 april 2018. We verwijzen u hiervoor naar ons nieuwsbericht over deze uitspraak.
[Lees verder...]

SPUK ook van toepassing op gemeentelijke sportbedrijven

Op 9 april heeft het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten u geïnformeerd dat de uitvoeringsinstantie DUS-i heeft verklaard dat de SPUK ook van toepassing is op gemeentelijke sportbedrijven. Het nieuwsbericht kunt u hier lezen.
[Lees verder...]

SPUK aanvraagtermijn verlengd tot en met 31 mei 2019

De aanvraagtermijn voor de SPUK-uitkering is voor de tweede keer verlengd. Dit keer met een maand. De aanvraag voor de uitkering moet nu uiterlijk op 31 mei 2019 worden ingediend. De bekendmaking door de uitvoeringsinstantie DUS-i kunt u hier lezen. Daarnaast is de verlening op 30 april ook gepubliceerd in de Staatscourant. Deze publicatie is als bijlage bij dit nieuwsbericht opgenomen.
[Lees verder...]

Welkom


Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten omvat een uitgebreide databank met informatie op het gebied van zowel de btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is specifiek gericht op fiscale zaken die spelen bij publiekrechtelijke lichamen. Met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten bent u dan ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Naast de omvangrijke databank treft u vele praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en digitale tools aan waardoor u en/of uw medewerkers tijd kan besparen bij het beantwoorden van fiscale vragen. Daarnaast vergroot u de fiscale bewustwording binnen uw organisatie waardoor fiscale aspecten eerder worden gesignaleerd. Tevens kan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dienen als educatiemiddel.

Met één abonnement kunnen tien medewerkers van de gemeente tegen een scherp geprijsd tarief gebruikmaken van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dan kunnen wij uw organisatie vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en de inhoud van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten: Contact.

Uitgelicht


SPUK ook van toepassing op gemeentelijke sportbedrijven

Op 9 april heeft het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten u geïnformeerd dat de uitvoeringsinstantie DUS-i heeft verklaard dat de SPUK ook van toepassing is op gemeentelijke sportbedrijven. Het nieuwsbericht kunt u hier lezen.Op 30 april 2019 is tevens door middel van een publicatie in de Staatscourant de verklaring van DUS-i formeel bevestigd. De Staatscourant is als bijlage bij dit nieuwsbericht opgenomen. Voorwaarde voor een SPUK-uitkering is dat: de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft in het sportbedrijf; er geen recht op aftrek van omzetbelasting of compensatie uit het BTW-compensatiefonds bestaat voor de door de sportbedrijven uitgevoerde activiteiten; en aan de betreffende organisatie niet reeds subsidie is verleend op grond van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Thema afvalverwerking

Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is uitgebreid met een nieuw thema. Het betreft het thema Afvalverwerking. Het thema Afvalverwerking bestaat uit een onderdeel btw en een onderdeel vennootschapsbelasting. Door middel van deze link is het thema te raadplegen.

Nog veel optimalisatiemogelijkheden rondom gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor provincies, gemeenten en waterschappen

In het kader van een lopende procedure bij de Hoge Raad, heeft PwC in eerste kwartaal van 2019 een groot aantal beschikkingen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (hierna Whk) geanalyseerd. De bevindingen uit deze analyse zijn interessant om te delen.Vanuit de Werkhervattingskas worden de werknemersverzekeringen Ziektewet (hierna: ZW) en de eerste tien jaar van de Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (hierna: WGA) gefinancierd. Iedere werkgever ontvangt hiertoe een Whk-beschikking (of in geval van kleine werkgevers een mededeling). Eigenrisicodragers voor de Ziektewet en/of de WGA ontvangen wel een Whk-beschikking, maar zullen voor het premiecomponent waar zij eigenrisicodrager voor zijn een premiepercentage van 0,00 aantreffen. De materie in een notendop Provincies, gemeenten en waterschappen zijn ingedeeld in sect0r 64 (“overheid, provincies, gemeenten en waterschappen”). Volgens het UWV is ruim 98% van de premieloonsom uit sector 64 toe te rekenen aan “grote werkgevers” (in 2019 een premieplichtig loon van meer dan € 3.310.000,-). Grote werkgevers krijgen de uitkeringslasten die bij hen zijn ontstaan in het refertejaar (T-2), middels de gedifferentieerde premie Whk volledig doorbelast volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. De premie kan in 2019 oplopen tot maximaal 4,72% (3,00% voor WGA en 1,72% voor ZW) van de premieloonsom. Cijfers PwC in lijn met landelijke cijfers De trend in de cijfers van PwC is in lijn met de cijfers die het UWV jaarlijks publiceert. Het aandeel eigenrisicodragers is binnen de populatie van PwC echter groter. Voor de WGA is het verschil met 91% zelfs fors groter. Dit verschil wordt veroorzaakt door een aantal grote gemeenten met een grote premieloonsom die eigenrisicodrager zijn of worden. Veel optimalisatieruimte binnen de Ziektewet Van de door PwC onderzochte gemeenten, provincies en waterschappen is 52% van de loonsom eigenrisicodrager voor de ZW. Landelijk bezien ligt het percentage voor deze sector lager, namelijk op 29%. De sector ligt zowel landelijk bezien, als binnen de populatie van PwC achter op de overige sectoren waar het eigenrisicodragerschap voor de ZW sterker is vertegenwoordigd (44% en respectievelijk 77%).  Van de groep die geen eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, betaalt 25% de minimumpremie. Bij deze werkgevers zijn in het referte jaar geen uitkeringen ontstaan, zij betalen daar echter wel premielasten voor. Indien er wel uitkeringen zijn ontstaan, bedraagt de premielast gemiddeld 3,8 maal de uitkeringslast. Uit onderzoek blijkt dat de werkgever middels het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet, meer grip kan krijgen op de Ziektewetuitkeringen. Door een actief beleid te voeren kan de duur van de Ziektewet aanzienlijk verkort worden en kan doorstroom naar de vaak duurdere WGA mogelijk worden voorkomen. Dit kan leiden tot een cumulatief voordeel van honderdduizenden euro’s. Circa 60% van het aantal onderzochte instellingen is wél eigenrisicodrager voor de WGA, maar niet voor de Ziektewet. Dat is opmerkelijk omdat uit onderzoek blijkt dat WGA-instroom vanuit de Ziektewet beter te beheersen is middels het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet dan vanuit het UWV. Hier ligt dus een duidelijke kans voor provincies, gemeenten en waterschappen! WGA eigenrisicodragerschap sterk vertegenwoordigd Binnen de populatie die PwC heeft onderzocht is het eigenrisicodragerschap voor de WGA in sector 64 sterk vertegenwoordigd, 91% versus 56% op de totale populatie. Uit het landelijke cijfers blijkt dat het merendeel van de loonsom van sector 64 echter gedifferentieerde premie Whk-betaalt voor de WGA (52%). Voor de instellingen die gedifferentieerde premie betalen, bedragen de premielasten gemiddeld gezien 2,3 maal de uitkeringslasten. Eigenrisicodragers betalen geen gedifferentieerde premie Whk aan de Belastingdienst, maar dragen het WGA-risico zelf. Dit risico wordt privaat herverzekerd of er wordt een voorziening gevormd op de balans. Dit laatste zien we in populariteit toenemen. De keuze om gedifferentieerde premie te betalen of eigenrisicodrager te worden is een complexe beslissing die meerdere afdelingen van uw organisatie raakt. Laat u daarbij altijd uitgebreid adviseren door een gespecialiseerde adviseur. Bent u nieuwsgierig of u de uitvoering en financiering van de Ziektewet en/of WGA goed georganiseerd hebt? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek (ernst.koenes@pwc.com).  

SPUK ook voor gemeentelijke sportbedrijven (SPUK / DUS-I vragen & antwoorden van 8 april 2019)

Inzake de SPUK is op 8 april 2019 door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) een document gepubliceerd, waarin antwoord wordt gegeven op veel gestelde vragen. In dit document wordt aangegeven dat de inkoop-btw van gemeentelijke sportbedrijven meegenomen mag worden in de gemeentelijke SPUK-aanvraag. Het document kunt u hier nalezen: Antwoorden op vragen omtrent sportbedrijven De hoofdpunten zet PwC Fiscaal Portaal Gemeenten uiteen voor haar abonnees.De hoofdpunten zijn de volgende.  de inkoop-btw van een gemeentelijk sportbedrijf (BV/NV e.d.) kan meegenomenworden in de gemeentelijke SPUK aanvraag (onder voorwaarden) als hiervoor wordt gekozen dan geldt dat het gemeentelijk sportbedrijf niet langer de BOSA regeling kan toepassen in dat jaar (de SPUK-regeling vergoedt 17,5% van de uitgaven inclusief btw, de BOSA regeling vergoedt 20% van de investeringen, waarbij een aanvullende vergoeding van 15% geldt voor bepaalde investeringen in duurzaamheid en toegankelijkheid) dit heeft tot gevolg dat wel de btw op beheer/exploitatie wordt gesubsidieerd, maar de aanvullende subsidie voor duurzaamheid en toegankelijkheid niet toepasbaar is berekend kan worden welke regeling het meest profijtelijk is. VRAGEN EN ANTWOORDEN Kan een gemeente de bestedingen van een sportbedrijf aan activiteiten op het terrein van sport opnemen in haar SPUK-aanvraag? Ja, mits het sportbedrijf een publiek- of privaatrechtelijke organisatie is waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft zoals hierna gedefinieerd, kunnen de bestedingen van het sportbedrijf aan activiteiten op het terrein van sport waarvoor geen recht op aftrek van omzetbelasting of compensatie uit het Btw-compensatiefonds bestaat, worden opgenomen in de SPUK-aanvraag van de gemeente. Wanneer bestedingen van een sportbedrijf door de gemeente in haar aanvraag worden meegenomen komt dit sportbedrijf in het geheel niet meer in aanmerking voor een subsidie uit de Subsidieregeling Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties en Sportmaterialen (BOSA). Een gemeente kiest er zelf voor om de bestedingen van het sportbedrijf wel of niet op te nemen in haar SPUK-aanvraag. Bij sportbedrijven die een in aandelen verdeeld kapitaal hebben wordt onder bestuurlijk en financieel belang het volgende verstaan: Wanneer 100% van de aandelen middellijk of onmiddellijk in bezit is van één of meerdere gemeenten: Er is sprake van een bestuurlijk belang als alleen één of meerdere gemeentelijke besturen de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het sportbedrijf moeten worden gehanteerd. Het financieel belang volgt uit het gegeven dat de aandelen geheel in bezit zijn van de gemeenten. Daarnaast mag er geen sprake zijn van management- of directievergoedingen die de WNT-norm (Wet normering topinkomens) overschrijden. Wanneer meer dan 50% van de aandelen (middellijk of onmiddellijk) in bezit is van één of meerdere gemeenten: Er is sprake van een bestuurlijk belang als alleen één of meerdere gemeentelijke besturen de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het sportbedrijf moeten worden gehanteerd. Er is sprake van een financieel belang als wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden: Er worden geen management- of directievergoedingen betaald die de WNT-norm overschrijden. Uit de statuten, exploitatie- of subsidieovereenkomst, of anderszins blijkt dat geen dividenduitkeringen aan private aandeelhouders zullen worden verricht. In de exploitatie- of subsidievoorwaarden dan wel een aparte overeenkomst wordt een maximum gesteld aan het eigen vermogen van het sportbedrijf. Gemeenten zijn bij uitsluiting gerechtigd tot het liquidatiesaldo van het sportbedrijf. Wanneer 50% of minder van de aandelen (middellijk of onmiddellijk) in bezit is van één of meerdere gemeenten: Er is sprake van een bestuurlijk belang als alleen één of meerdere gemeentelijke besturen de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het sportbedrijf moeten worden gehanteerd; Er is sprake van een financieel belang als wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden: Er worden geen management- of directievergoedingen betaald die de WNT-norm overschrijden. Uit de statuten, exploitatie- of subsidieovereenkomst, of anderszins blijkt dat geen dividenduitkeringen aan private aandeelhouders zullen worden verricht.  In de exploitatie- of subsidievoorwaarden dan wel een aparte overeenkomst wordt een maximum gesteld aan het eigen vermogen van het sportbedrijf. Gemeenten zijn bij uitsluiting gerechtigd tot het liquidatiesaldo van het sportbedrijf. Bij sportbedrijven die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben, wordt onder bestuurlijk en financieel belang het volgende verstaan: Er is sprake van een bestuurlijk belang wanneer de zeggenschap van één of meerdere gemeenten notarieel is vastgelegd en wanneer alleen één of meerdere gemeentelijke besturen de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het sportbedrijf moeten worden gehanteerd Er is sprake van een financieel belang wanneer het sportbedrijf voor meer dan 50% van haar inkomsten afhankelijk is van de gemeenten die zeggenschap hebben. Voorts geldt dat deze gemeenten bij uitsluiting gerechtigd zijn tot het liquidatiesaldo van het sportbedrijf. Het sportbedrijf binnen mijn gemeente voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot bestuurlijk en financieel belang. Het sportbedrijf is dan ook opgenomen in de aanvraag van de gemeente. Nu wil het sportbedrijf zelf investeren in verduurzaming van de accommodaties. Komt het sportbedrijf voor deze investeringen in aanmerking voor de BOSA-subsidie? Nee, wanneer bestedingen van het sportbedrijf zijn opgenomen in de SPUK-aanvraag van de gemeente komt het sportbedrijf in het geheel niet meer in aanmerking voor subsidie binnen de BOSA-regeling. Dit geldt ook wanneer de bestedingen opgenomen in de SPUK-aanvraag niet de voorgenomen bestedingen voor verduurzaming betreffen. Het sportbedrijf binnen mijn gemeente voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot bestuurlijk en financieel belang. De gemeente is dan ook voornemens de bestedingen van het sportbedrijf op te nemen in de eigen SPUK-aanvraag. Hoe moet hier vorm aan gegeven worden? De aanvraag via de SPUK-regeling is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bestedingen die in de aanvraag worden opgenomen moeten door de gemeente goed onderbouwd worden. Wanneer bij de beoordeling blijkt dat dit niet voldoende is gebeurd zal de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), als uitvoerder van de regeling, gedetailleerd om nadere informatie vragen. Leidt de door de gemeenten aan de verzelfstandigde sportbedrijven door te betalen SPUK-uitkering tot verschuldigdheid van omzetbelasting?Nee, het sportbedrijf is geen omzetbelasting verschuldigd over de door te betalen SPUK-uitkering omdat ter zake van de door te betalen subsidie geen prestatie door het sportbedrijf aan de gemeente wordt verricht.  

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste binnenlands bestuur nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact


Dieks Boswinkel

088 - 792 16 91

dieks.boswinkel@pwc.com

Jarno Sloot

088 - 792 42 22

jarno.sloot@pwc.com

Nicole Brueker

088 - 792 44 94

nicole.brueker@pwc.com