Altijd en overal toegang tot een schat aan informatie.

Vergroot de fiscale kennis binnen uw gemeente

Actueel


Hoge Raad wijst arrest over het recht op aftrek van inkoop-btw met betrekking tot onroerende zaak bij het plaatsen van zonnepanelen

In ons nieuwsbericht van 5 april 2018 hebben wij u geïnformeerd over de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: Gerechtshof) waarin het Gerechtshof tot de conclusie kwam dat de belastingplichtige recht had op (extra) recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot de stichtingskosten van de onroerende zaak waarop de zonnepanelen waren geïnstalleerd. Nu heeft de Hoge Raad in deze casus een arrest gewezen.
[Lees verder...]

Geen BCF voor inkoop-btw sportaccommodatie die aan school ter beschikking wordt gesteld (Hoge Raad)

Bij de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie door een gemeente aan een basisschool bestaat geen recht op compensatie via het BCF, zo heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld (27 september 2019). Alhoewel in beginsel het compensatierecht wel bestaat, wordt het uitgesloten omdat sprake is van de terbeschikingstelling aan een individuele derde (de school). Het arrest is in lijn met het beleid van de Belastingdienst en de handelwijze van (de meeste) gemeenten. Met het arrest is het begrip "individuele derde" verder verduidelijkt.  
[Lees verder...]

PwC’s Smart Label Tool

De gemeentelijke btw-labeling automatisch gelabeld krijgen. Met PwC’s Smart Label Tool is het mogelijk.  De gemeentelijke btw-labeling verdient periodiek een controle, zodat de inkoop-btw correct wordt verwerkt. Om deze controle goed uit te kunnen voeren is grondige kennis van de btw-regelgeving, de wetswijzigingen en ook de rechtspraak vereist. Een handmatige controle kost daarbij vaak ook veel tijd. Als deze door één persoon gebeurt is een foutieve labeling ook zo gemaakt. Bij een ouderwetse handmatige labeling bestaat daardoor het risico dat de labeling niet volledig up-to-date is. Dat kan er voor zorgen dat er te veel of te weining inkoop-btw wordt geclaimd. Om dit tegen te gaan heeft PwC een oplossing ontwikkeld, die werkt op basis van kunstmatige intelligentie: de btw-labeling geautomatiseerd verrichten via de Smart Label Tool.  Meer zekerheid en tegelijkertijd een besparing van tijd en kosten Met het doel de mogelijk subjectieve en tijdrovende controle van de labeling te voorkomen heeft PwC de slimme “Smart Label Tool” ontwikkeld. Deze tool labelt de kostenplaatsen snel en objectief, waarbij het de resultaten vervolgens overzichtelijk weergeeft. Daarbij wordt ook de bijbehorende motivering automatisch per gelabelde kostenplaats weergegeven. Door de inzet van de Smart Label Tool kan uw gemeente de zgn. systematische fouten bij de verwerking van inkoop-btw voorkomen. Zekerheid, een duidelijk overzicht, correcte vastlegging en een besparing van tijd en kosten is wat de Smart Label Tool uw gemeente oplevert.   Tax Control Framework  De uitkomsten van de automatische labeling door de Smart Label Tool worden in een overzichtelijk rapport opgeleverd. Het rapport start met een managementrapportage dat in één oogopslag aangeeft in welke taakvelden de meeste aanpassingen nodig zijn. Vervolgens geeft het per taakveld de te wijzigen kostenplaatsen weer. Bovendien wordt voor alle kostenplaatsen de motivering van de betreffende btw-labeling vermeld. Het rapport vormt een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke monitoring en testing binnen het Tax Control Framework van uw gemeente (het zgn. "doorontwikkeld Horizontaal Toezicht"). Het rapport wordt met uw gemeente besproken door één van onze fiscalisten.   Wilt u vrijblijvend meer informatie over de Smart Label Tool ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Dieks Boswinkel (dieks.boswinkel@pwc.com en 06-13576293).
[Lees verder...]

Hof van Justitie: nieuwe ontwikkelingen op het gebied van btw en te slopen vastgoed

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van btw en het leveren van vastgoed dat uiteindelijk zal worden gesloopt. Het Hof van Justitie (hierna: HvJ) oordeelt dat leveringen van panden, sloop en nieuwbouw als zelfstandige handelingen moeten worden beschouwd en op hun eigen merites dienen te worden beoordeeld. Dit lijkt in tegenspraak met het eerdere arrest Don Bosco maar is het niet.
[Lees verder...]

Welkom


Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten omvat een uitgebreide databank met informatie op het gebied van zowel de btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is specifiek gericht op fiscale zaken die spelen bij publiekrechtelijke lichamen. Met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten bent u dan ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Naast de omvangrijke databank treft u vele praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en digitale tools aan waardoor u en/of uw medewerkers tijd kan besparen bij het beantwoorden van fiscale vragen. Daarnaast vergroot u de fiscale bewustwording binnen uw organisatie waardoor fiscale aspecten eerder worden gesignaleerd. Tevens kan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dienen als educatiemiddel.

Met één abonnement kunnen tien medewerkers van de gemeente tegen een scherp geprijsd tarief gebruikmaken van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dan kunnen wij uw organisatie vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en de inhoud van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten: Contact.

Uitgelicht


PwC’s Smart Label Tool

De gemeentelijke btw-labeling automatisch gelabeld krijgen. Met PwC’s Smart Label Tool is het mogelijk.  De gemeentelijke btw-labeling verdient periodiek een controle, zodat de inkoop-btw correct wordt verwerkt. Om deze controle goed uit te kunnen voeren is grondige kennis van de btw-regelgeving, de wetswijzigingen en ook de rechtspraak vereist. Een handmatige controle kost daarbij vaak ook veel tijd. Als deze door één persoon gebeurt is een foutieve labeling ook zo gemaakt. Bij een ouderwetse handmatige labeling bestaat daardoor het risico dat de labeling niet volledig up-to-date is. Dat kan er voor zorgen dat er te veel of te weining inkoop-btw wordt geclaimd. Om dit tegen te gaan heeft PwC een oplossing ontwikkeld, die werkt op basis van kunstmatige intelligentie: de btw-labeling geautomatiseerd verrichten via de Smart Label Tool.  Meer zekerheid en tegelijkertijd een besparing van tijd en kosten Met het doel de mogelijk subjectieve en tijdrovende controle van de labeling te voorkomen heeft PwC de slimme “Smart Label Tool” ontwikkeld. Deze tool labelt de kostenplaatsen snel en objectief, waarbij het de resultaten vervolgens overzichtelijk weergeeft. Daarbij wordt ook de bijbehorende motivering automatisch per gelabelde kostenplaats weergegeven. Door de inzet van de Smart Label Tool kan uw gemeente de zgn. systematische fouten bij de verwerking van inkoop-btw voorkomen. Zekerheid, een duidelijk overzicht, correcte vastlegging en een besparing van tijd en kosten is wat de Smart Label Tool uw gemeente oplevert.   Tax Control Framework  De uitkomsten van de automatische labeling door de Smart Label Tool worden in een overzichtelijk rapport opgeleverd. Het rapport start met een managementrapportage dat in één oogopslag aangeeft in welke taakvelden de meeste aanpassingen nodig zijn. Vervolgens geeft het per taakveld de te wijzigen kostenplaatsen weer. Bovendien wordt voor alle kostenplaatsen de motivering van de betreffende btw-labeling vermeld. Het rapport vormt een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke monitoring en testing binnen het Tax Control Framework van uw gemeente (het zgn. "doorontwikkeld Horizontaal Toezicht"). Het rapport wordt met uw gemeente besproken door één van onze fiscalisten.   Wilt u vrijblijvend meer informatie over de Smart Label Tool ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Dieks Boswinkel (dieks.boswinkel@pwc.com en 06-13576293).

Actie: bezwaar maken tegen BCF-beschikking 2018

Onlangs heeft uw gemeente de BCF-beschikking over het jaar 2018 ontvangen. Het is de vraag of hiertegen bezwaar gemaakt moet worden. Dit als gevolg van een aantal lopende rechtszaken. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten adviseert om bezwaar te maken. De gronden waarop dit kan gebeuren kunnen onze abonnees hieronder nalezen. Daar treft u tevens een modelbezwaarschrift aan.Op dit moment lopen rechtszaken over het recht op een bijdrage ingevolge het BCF voor de btw die toerekenbaar is aan de exploitatie van begraafplaatsen en aan het verzorgen van re-integratietrajecten (in het kader van de WWB/Participatiewet). Rechters hebben eerder aangegeven dat deze btw compensabel is. De Belastingdienst bestrijdt dit. Om de rechten van de gemeente volledig te benutten adviseren wij bezwaar te maken binnen 6 weken na dagtekening van de BCF-beschikking 2018. Indien geen bezwaar wordt ingediend maar nadien c.q. pas na het arrest van de Hoge Raad een nieuwe beschikking BCF wordt aangevraagd (o.b.v. art. 9.4, Wet BCF) is het onzeker of de Belastingdienst gehouden is om aan de uitkomst van het arrest terugwerkende kracht te verlenen. In ieder geval kan hierover discussie gaan ontstaan. Ter toelichting geldt het volgende. Exploitatie van begraafplaatsen Voor de btw op werkzaamheden voor de exploitatie van begraafplaatsen en de uitgifte van grafrechten bestaat een recht op een bijdrage uit het BCF, zo heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld (16 maart 2018, nr. BK-17/00742). Het Gerechtshof is, in tegenstelling tot de Rechtbank, wel van mening dat de gemeente handelt binnen het kader van een specifiek voor haar geldend (nationaal) juridisch regime en dat geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis. De exploitatie van begraafplaatsen verricht de gemeente daarom als overheid. Daarnaast is de Advocaat-Generaal (A-G) ook van mening dat een gemeente zorg moet dragen voor het beheer, het onderhoud en de administratie van een gemeentelijke begraafplaats. Deze zorgplicht strekt zich uit van de aanleg van een gemeentelijke begraafplaats, via het beheer daarvan, het onderhoud en de uitgifte van grafrechten, tot de uitbreiding van de begraafplaats. De exploitatie van de begraafplaatsen is volgens de A-G dan ook een overheidshandeling. We verwachten in 2019 een arrest van de Hoge Raad waarmee duidelijkheid komt over de btw-behandeling met betrekking tot begraafplaatsen. Tot die tijd adviseren wij om na te gaan hoe de begraafplaatsen bij uw gemeente zijn gelabeld c.q. of kostprijsverhogende btw bestaat en te inventariseren welke btw-bedragen hiermee zijn gemoeid in de afgelopen vijf jaren. Ook verwijzen wij graag naar ons nieuwsbericht inzake de bovenstaande uitspraak van Gerechtshof Den Haag: https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl/nieuwsbericht/begraafplaatsen-recht-op-compensatie Het verzorgen van re-integratietrajecten Het Gerechtshof Den Haag heeft in juni 2018 geoordeeld dat de btw op re-integratietrajecten volledig compensabel is. Zij bevestigt daarmee het oordeel van Rechtbank Den Haag (november 2017). Het Gerechtshof is van mening dat de gemeente de ingekochte trajecten zelf verbruikt ter vervulling van haar wettelijke taak, ook al heeft een individu baat bij een re-integratietraject. Daardoor is de uitsluiting van het recht op compensatie in het geheel niet aan de orde (art. 4.1.a, BCF). Zie ook ons nieuwsbericht inzake de re-integratietrajecten: https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl/nieuwsbericht/reintegratietrajecten-outplacementkosten-compensabel-hofuitspraak-juni2018 Ons advies In afwachting van de arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de begraafplaatsen en re-integratie adviseren wij om bezwaar te maken tegen de BCF-beschikking 2018 en de daarbij behorende termijnen te volgen. Dit betekent dat binnen zes weken na ontvangst van de BCF-beschikking het bezwaar ingediend moet zijn bij de Belastingdienst. Dit bezwaar kan eerst voor de vorm, ongemotiveerd, ‘pro forma’, worden ingediend. Het bezwaar dient door de Belastingdienst te zijn ontvangen binnen 6 weken na datum beschikking. Vervolgens zal de Belastingdienst waarschijnlijk vragen om het bezwaar te motiveren. Om zo lang mogelijk de tijd te hebben in deze vakantieperiode adviseren wij het bezwaar in de 6e week na datum beschikking in te dienen. Om het bezwaar inhoudelijk te motiveren moet de Belastingdienst u eerst een termijn van vier weken gegeven. Is de motivering dan nog niet ontvangen, dan wordt nog een 2 weeks termijn gegeven. Mocht de Hoge Raad tijdens de motiveringstermijn geen arrest hebben gewezen dan adviseren wij om het standpunt in te nemen dat alle inkoop-btw compensabel is en de bijbehorende btw-bedragen op te nemen in de motivering. Dit kan betekenen dat uw gemeente een beroepsprocedure moet opstarten. Voor de jaren waarvoor tijdig bezwaar is ingesteld zal de Belastingdienst het bezwaar moeten honoreren op het moment dat de Hoge Raad in het voordeel van de belastingplichtige oordeelt. PwC’s Gouden-Euro-Theorie Voor de jaren waartegen niet tijdig bezwaar is gemaakt adviseren wij een beroep te doen op PwC’s “Gouden Euro-theorie”. Een gemeente heeft de mogelijkheid om uiterlijk 5 jaren na afloop van een kalenderjaar de inspecteur te verzoeken om een nieuwe BCF-beschikking uit te reiken. Een nieuwe beschikking kan aangevraagd worden als blijkt dat in een bepaald jaar te weinig of te veel btw is geclaimd uit het BCF. Tegen deze nieuwe beschikking staat bezwaar en beroep open. Op basis van deze regeling kan het standpunt ingenomen worden dat uw gemeente recht heeft op een aanvullende bijdrage met betrekking tot de begraafplaatsen en re-integratietrajecten (indien de Hoge Raad in positieve zin oordeelt). Door naast de inkoop-btw met betrekking tot de re-integratie en begraafplaatsen in ieder geval één Euro (de “Gouden Euro”) mee te nemen met betrekking tot een ander onderwerp dient de inspecteur altijd een nieuwe BCF-beschikking uit te reiken. Weigert de Belastingdienst om terugwerkende kracht toe te kennen aan het arrest van de Hoge Raad, dan is het altijd nog mogelijk om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen en beroep bij de Rechtbank. Het is echter niet gegarandeerd dat een rechter dan alsnog terugwerkende kracht zal toekennen. Om deze reden adviseren wij tijdig bezwaar te maken tegen de BCF-beschikking 2018. Modelbezwaarschrift Voor u, als abonnee op het Fiscaal Portaal Gemeenten, hebben wij een modelbezwaarschrift opgesteld. Deze dient te worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van de BCF-beschikking over het jaar 2018. Het modelbezwaarschrift vindt u hieronder. Desgewenst assisteren wij u bij de motivering.    [adres belastingdienst]   [plaats], [datum] Betreft                 : Bezwaar beschikking BTW-compensatiefonds Kenmerk              : [kenmerk] Bijlage(n)             : [bijlagen]   Geachte heer, mevrouw,   Namens de gemeente [gemeente] (hierna: de gemeente) maak ik bezwaar tegen de op [datum] door uw eenheid afgegeven jaarbeschikking "compensabele btw m.b.t het jaar [jaar]" met kenmerk [kenmerk]. Een kopie van deze beschikking treft u als bijlage bij dit bezwaarschrift aan. Het bezwaar is ter behoud van rechten gemaakt en houdt verband met het recht op bijdrage via het BTW-compensatiefonds voor de btw op de kosten van de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en de btw op de re-integratiekosten voor uitkeringsgerechtigden op basis van de Participatiewet. Voor de motivering van dit bezwaar verzoeken wij u uitstel te verlenen tot <datum invullen>. Ik verzoek u de ontvangst van dit bezwaar schriftelijk te bevestigen. In afwachting van uw reactie, hoogachtend,   [naam] [telefoonnummer]  

Risico doorschuif-btw door arrest btw-koepelvrijstelling (Hoge Raad)

De btw-koepelvrijstelling kan niet worden toegepast als een vast bedrag aan de deelnemers/leden wordt berekend, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. Dit arrest is ook relevant voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Voor gemeenten is het arrest van belang in verband met de relatie die het heeft met de toepassing van de transparantiemethode (“doorschuif-btw”). De btw-koepelvrijstelling is een vrijstelling specifiek bedoeld voor koepelorganisaties die prestaties verrichten aan hun leden, waarbij de leden deze prestaties aanwenden voor hun btw-vrijgestelde prestaties en/of hun niet-ondernemersactiviteiten (overheidsactiviteiten). Ter voorkoming van de verstoring van de concurrentie zijn bepaalde prestaties uitgesloten van de vrijstelling en dus belast met btw. Voor deze btw-vrijstelling gelden de volgende voorwaarden:   er moet sprake zijn van een dienst die wordt verricht door een zelfstandige groepering (GR, vereniging e.d.);  van personen die een activiteit uitoefenen die btw-vrijgesteld is of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn (zoals overheidsactiviteiten);  teneinde aan de leden; diensten te verrichten die direct nodig zijn voor voormelde activiteiten; het doel moet zijn aan hun leden die diensten te verlenen die direct nodig zijn voor de voornoemde activiteit;  terwijl de groepering van haar leden enkel terugbetaling vordert van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven;  mits deze vrijstelling niet tot een verstoring van de concurrentie kan leiden.  Voor gemeenten valt te denken aan bestuursdienst-organisaties, omgevingsdiensten, belastingsamenwerkingen en andere samenwerkingsverbanden die een aparte entiteit zijn (veelal een GR). Dit ook op het gebied van gezamenlijke uitvoering van het sociaal domein, gezamenlijke onderhoud van gemeenschapsvoorzieningen en begraafplaatsen, etc. Rechtszaak De vereniging in de aan de Hoge Raad voorgelegde zaak heeft tot doel de geneeskunst te bevorderen. Zij verricht verschillende diensten in dit kader waaronder registratiediensten en erkenningsdiensten ter kwaliteitsbewaking voor het beroep van geneeskundig specialist. In geschil is onder andere of de koepelvrijstelling van toepassing is op deze diensten van de vereniging. Het Gerechtshof hanteert een zeer restrictieve uitleg van de voorwaarden en komt tot de conclusie dat de vereniging niet het precieze aandeel van iedere arts in de gemeenschappelijke uitgaven doorberekent, maar een vaste vergoeding. Er wordt volgens het Hof daardoor niet voldaan aan het zogenoemde “aandeel in de kosten-criterium’’. De Hoge Raad oordeelt dat de klacht tegen het Hof-oordeel dat vanwege het berekenen van een vaste vergoeding niet aan het “aandeel in de kostencriterium’’ is voldaan, niet kan leiden tot cassatie. De Hoge Raad bevestigt daarmee dat vanwege deze vaste vergoeding geen sprake is van doorberekening van het exacte aandeel van het individuele lid in de gezamenlijke kosten voor een afzonderlijke dienst.   Belang voor de praktijk Eerder publiceerde PwC’s Fiscaal Portaal Gemeenten dat de btw-koepelvrijstelling door het Europese Hof van Justitie is beperkt. Door de strikte voorwaarde voor exacte doorberekening van de kosten wordt de toepassing van de koepelvrijstelling nu ook door de Hoge Raad verder ingeperkt.  Uit de uitspraak volgt dat de eis dat enkel sprake is van terugbetaling van ieders aandeel in de gezamenlijke uitgaven zeer strikt moet worden uitgelegd. Als er bijvoorbeeld bovenop de kostprijs een winstopslag, een bedrag voor het vormen van reserves of anderszins een positieve marge wordt berekend, is het van belang te beoordelen in hoeverre de koepelvrijstelling nog kan worden toegepast, of dat de samenwerking wellicht op een alternatieve manier moet worden vormgegeven. Dit geldt eveneens wanneer sprake is van een evenredige verdeling van de kosten over alle leden, ongeacht hun aandeel in de omvang van de afgenomen diensten. Een vaste vergoeding die aan ieder lid/deelnemer wordt berekend belet de toepassing van de btw-koepelvrijstelling. Voor gemeenten is het van belang dat zij niet altijd helder hebben of zij van ‘de koepel’ exact hun aandeel van de kosten doorberekend krijgt. Alleen als dat het geval is kan de btw-koepelvrijstelling toegepast worden. Als deze wordt toegepast, kan “de koepel” haar inkoop-btw niet verrekenen. Wel kan deze btw – onder voorwaarden – op basis van de transparantiemethode worden ‘doorgeschoven’ naar de leden; de gemeenten. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de gemeenten de door de koepel verrichte activiteit aanwenden voor de uitvoering van een overheidsactiviteit (of niet-ondernemersactiviteit). De doorgeschoven inkoop-btw mag dan door de betreffende gemeente worden aangemerkt als via het BTW-compensatiefonds compensabele btw. Indien “de koepel” een vaste vergoeding doorberekent aan gemeenten en krijgt de gemeente wel ‘doorschuif-btw’ dan gebeurt dit ten onrechte. De btw-koepelvrijstelling kan namelijk door de vaste vergoeding niet worden toegepast. Ook de transparantiemethode kan niet worden toegepast. Krijgt de gemeente dan toch btw doorgeschoven en wordt deze door de gemeente gecompenseerd, dan leidt dit tot een onjuiste opgave BCF. Het is daardoor ook in het belang van de gemeente om te bezien of c.q. in hoeverre de btw-koepelvrijstelling terecht wordt toegepast.

PwC's VTO voor gemeente fiscalisten

Wij merken dat de gemeente-fiscalisten behoefte hebben aan vaktechnische overleggen (VTO's), zoals deze ook intern binnen de belastingadvieskantoren worden gehouden. Dit door de in de afgelopen periode gewezen rechtspraak, nieuwe wetgeving en nieuwe besluiten grondig door te nemen en hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteraard voor zover deze de gemeentelijke praktijk raakt of kan raken. Verder door per bijeenkomst door PwC een thema behandeld te krijgen (zoals op het gebied van het fysieke domein (infrastructuur, verduurzaming, erfpacht) en sociale domein, maar ook het formele belastingrecht). Eventuele gemeentelijke praktijk vraagstukken worden door de deelnemer gemotiveerd ingebracht. De bijeenkomst kent het hbo/universitaire niveau en richt zich primair op de btw/BCF. Vanuit deze gedachte nodigen wij de gemeente fiscalist graag uit voor ons vaktechnische overleg (VTO). Bij voldoende deelname starten wij na Prinsjesdag in september 2019 ook op onze kantoren Amsterdam en Eindhoven. Dit naast ons kantoor te Zwolle, waar het VTO al enige tijd wordt gegeven.  De VTO's worden vier maal per jaar gehouden, voor een selecte groep van ca. 8-12 personen. Elke VTO telt mee voor 4 PE-punten (NOB/RB). Een eerste deelname aan het VTO is altijd gratis.  De VTO’s vinden plaats op de volgende data: Zwolle: Woensdag 29 januari 2020 Woensdag 1 april 2020 Woensdag 17 juni 2020 Woensdag 30 september 2020 Amsterdam: Donderdag 29 januari 2020 Donderdag 2 april 2020 Donderdag 18 juni 2020 Donderdag 1 oktober 2020 Eindhoven Maandag 28 oktober 2019 Maandag 3 februari 2020 Maandag 6 april 2020 Maandag 29 juni 2020 Maandag 5 oktober 2020 Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: Dieks Boswinkel, dieks.boswinkel@pwc.com, 06 1357 6293Remko Hagedoorn, remko.hagedoorn@pwc.com, 088 792 12 52Anja van der Linden, anja.van.der.linden@pwc.com, 06 5755 9678

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste binnenlands bestuur nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact


Dieks Boswinkel

088 - 792 16 91

dieks.boswinkel@pwc.com

Jarno Sloot

088 - 792 42 22

jarno.sloot@pwc.com

Nicole Brueker

088 - 792 44 94

nicole.brueker@pwc.com