Altijd en overal toegang tot een schat aan informatie.

Vergroot de fiscale kennis binnen uw gemeente

Actueel


Verhoging laag btw-tarief van 6% naar 9%

Per 1 januari 2019 gaat het verlaagde tarief voor de btw omhoog van 6% naar 9%. Deze tariefswijziging brengt voor sommige gemeenten extra kosten mee en brengt voor vrijwel alle gemeenten extra administratieve lasten met zich. Indien uw gemeente het verlaagde btw-tarief toepast op verrichte leveringen en diensten zal u zich hierop moeten voorbereiden. Door de tariefswijziging zijn immers interne aanpassingen (het administratieve systeem) en externe aanpassingen (bijvoorbeeld de prijsstelling van diensten en producten) noodzakelijk. Het kabinet bevestigt haar voornemen voor een soepele transitie. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel gaf al eerder aan dat de Belastingdienst niet zal naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Wat betekent dit voor uw administratie? Een btw-ondernemer die het verlaagde tarief toepast of tegen het verlaagde tarief inkoopt, zal zich moeten voorbereiden op de tariefswijziging. In het administratieve systeem zullen bijvoorbeeld nieuwe btw-codes voor '9% te vorderen en af te dragen btw’ moeten worden aangemaakt, terwijl de oude btw-codes voor 6% ook in 2019 operationeel zullen moeten blijven. De wijziging heeft ook gevolgen voor beslisbomen binnen het ERP-systeem en de interfaces met externe systemen en leidt tot aanpassingen van interne handleidingen. Aangezien tal van interne procedures moeten worden gevolgd en tests moeten worden uitgevoerd, raden wij u aan om ruim van tevoren te beginnen met de voorbereiding van de aanpassingen. Extern moeten in verband met prijsveranderingen contracten met klanten soms worden herzien. Voornemen soepele overgang Het kabinet wil de (juridische) overgang zo probleemloos mogelijk laten verlopen en de intentie van staatssecretaris Snel is dat de Belastingdienst en ondernemers niet verstrikt raken in ingewikkelde overgangsproblematiek bij facturering in 2018 voor prestaties die in 2019 plaatsvinden. Om het veranderingsproces van de btw-verhoging van 6% naar 9% zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft de staatssecretaris aangekondigd dat de Belastingdienst niet zal gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Dit betreft vooruitbetaling en vooruitfacturering van alle goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is. Bij toepassing van het kasstelsel (‘btw voldoen naar ontvangsten’, waarbij u dus de te betalen btw berekent over de inkomsten die in het tijdvak waarover u aangifte doet, daadwerkelijk zijn bijgeboekt op uw bankrekening of ontvangen zijn in uw kas) speelt dit probleem uiteraard niet. Daar is het de uitdaging om in staat te zijn het juiste btw-bedrag van 9% btw te kunnen betalen over de 'ontvangen omzet' in januari 2019. De staatssecretaris noemt als voorbeelden van vooruitbetaling: tickets voor concerten en sportevenementen die pas in 2019 plaatsvinden, maar die dit jaar al worden betaald, en de stukadoor- en verfwerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar. Overgangsmaatregelen Het voorstel bevat geen algemene overgangsmaatregel. Alleen voor boeken met een vaste wettelijke prijs wordt een overgangsmaatregel gepubliceerd.  
[Lees verder...]

Verruiming Nederlandse btw-sportvrijstelling

De huidige Nederlandse btw-sportvrijstelling is van toepassing op diensten verricht door sportorganisaties aan hun leden. Het gaat om organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering van sport tot doel hebben gesteld. Door ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie is het kabinet genoodzaakt de huidige vrijstelling te wijzigen. Wanneer een amateursportvereniging bijvoorbeeld aan niet-leden een training tegen vergoeding aanbiedt, zou over die vergoeding wél het lage tarief btw verschuldigd zijn, terwijl dat in strijd is met de btw-richtlijn. De Nederlandse btw-vrijstelling voor sport wordt daarom per 1 januari 2019 verruimd, zodat deze ook voor diensten aan niet-leden geldt. Bovendien verandert per 1 januari de btw-behandeling voor de exploitatie van sportaccommodaties, waaronder ook zwembaden worden gerekend, door niet-commerciële exploitanten. Deze prestatie wijzigt van een belaste prestatie tegen het verlaagde tarief in een vrijgestelde prestatie. Dit heeft gevolgen voor de aftrek van btw op de aanleg, het onderhoud en de instandhouding van sportaccommodaties. Het kabinet compenseert het btw-nadeel dat de amateursport-organisaties (en gemeenten) ondervinden als gevolg van deze wetswijziging. Er is voorgesteld de btw-herziening die zou optreden bij de overgang van belast naar vrijgesteld, voor sportaccommodaties achterwege te laten. Daarnaast zijn er twee niet-fiscale subsidieregelingen opgetuigd (de ‘BOSA’ en de ‘SPUK Sport’).   Wat betekent dit voor u als gemeente? Voor vergoedingen die van leden en niet-leden worden ontvangen, verandert de mix van belaste en vrijgestelde btw-omzet. De vergoeding voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan niet-leden wordt vrijgesteld. Als gevolg van deze wijziging is het niet altijd meer mogelijk om te opteren voor een btw-belaste verhuur.     In uw administratie zult u ook rekening moeten houden met het niet langer in aftrek kunnen brengen van de btw op de kosten van de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie. Nu de vrijstelling wordt uitgebreid met de exploitatie van sportaccommodaties door niet-commerciële organisaties (dit kan bijvoorbeeld een sportvereniging of een gemeente zijn) is er onderaan de streep een financieel nadeel voor deze organisaties, omdat de btw-aftrek voor die sportaccommodaties vervalt. Via subsidies compenseert het kabinet de amateursport en gemeenten hiervoor. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies zullen betrokkenen wel extra (administratieve) stappen moeten zetten.   Sportaccommodatie en btw-herziening De exploitatie van sportaccommodaties door niet-commerciële exploitanten zal vanaf 1 januari 2019 van btw zijn vrijgesteld. Het recht op aftrek van btw die aan gemeenten en andere exploitanten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties, vervalt daarmee. Er is voorgesteld de btw-herziening die zou optreden bij de overgang van belast naar vrijgesteld, voor sportaccommodaties achterwege te laten. Compensatie via subsidieregelingen Het kabinet geeft aan het financiële nadeel voor gemeenten en amateursport organisaties te willen compenseren via een tweetal subsidieregelingen: ‘BOSA’ voor amateursport organisaties en ‘SPUK Sport’ voor gemeenten.   Gemeenten: ‘SPUK Sport’ Op 31 mei 2018 is in de Meicirculaire Gemeentefonds 2018 bekend gemaakt dat de Rijksoverheid de gemeenten voor dit btw-nadeel zal compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (‘SPUK Sport’). Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht van 24 juli 2018.   Amateursport organisaties: ‘BOSA’   Voor sportorganisaties is de ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties: ’BOSA’, Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 juli 2018, kenmerk 1373516-177691-S, houdende regels voor de subsidiëring van de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen geïntroduceerd. De ‘BOSA’ geldt voor de periode 2019 tot en met 2023: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht van 24 juli 2018.   Verwachting / Tot slot De toekomst moet uitwijzen of de bedragen die via de subsidieregelingen ter beschikking staan om het financiële nadeel te compenseren, voldoende zijn. We adviseren gemeenten en sportorganisaties de huidige situatie in kaart te brengen en de mogelijkheden met uw PwC adviseur te bespreken. Gemeenten die de sportaccommodaties laten exploiteren door een sportbedrijf (gemeentelijke BV, NV) dat geen onderdeel is van de gemeentelijke organisatie, kunnen mogelijk optimaal gebruik blijven maken van het verlaagde btw-tarief voor sportbeoefening.
[Lees verder...]

Vaktechnisch overleg voor gemeente

Wij merken dat de fiscalisten en andere ambtenaren met de fiscaliteit als takenpakket van gemeenten en provincies behoefte hebben aan het onderhouden en uitbreiden van hun vaktechniek door arresten en besluiten e.d. integraal te behandelen en hierover met elkaar te sparren. Dit op hbo/universitair niveau, voor de vakgebieden btw, BCF, overdrachtsbelasting, formeel belastingrecht en de invorderingswet. Vanuit deze gedachte nodigen wij u graag uit voor ons periodieke vaktechnische overleg (VTO). De eerstvolgende sessie vindt plaats op woensdag 10 oktober 2018 in Zwolle. Een eerste deelname aan het VTO is gratis. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Dieks Boswinkel, dieks.boswinkel@pwc.com, 088 792 16 91 of Remko Hagedoorn, remko.hagedoorn@pwc.com, 088 792 12 52.  
[Lees verder...]

Belastingplan 2019

Geachte abonnee, Vandaag is het Belastingplan 2019 gepresenteerd. Uit het Belastingplan zijn de volgende onderwerpen voor gemeenten van belang: afschaffing sportbesluit: geen btw-herziening op investeringen van voor 2019; btw-herziening bij verhuur aan sportstichting?; ook gesubsidieerde sport-BV valt veelal onder btw-vrijstelling per 2019. verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% per 2019 Wij gaan de fiscale gevolgen van deze wijzigingen voor u uitwerken en berichten hierover zo snel mogelijk. Het volledige Belastingplan 2019 kunt u hier lezen.
[Lees verder...]

Welkom


Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten omvat een uitgebreide databank met informatie op het gebied van zowel de btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is specifiek gericht op fiscale zaken die spelen bij publiekrechtelijke lichamen. Met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten bent u dan ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Naast de omvangrijke databank treft u vele praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en digitale tools aan waardoor u en/of uw medewerkers tijd kan besparen bij het beantwoorden van fiscale vragen. Daarnaast vergroot u de fiscale bewustwording binnen uw organisatie waardoor fiscale aspecten eerder worden gesignaleerd. Tevens kan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dienen als educatiemiddel.

Met één abonnement kunnen tien medewerkers van de gemeente tegen een scherp geprijsd tarief gebruikmaken van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dan kunnen wij uw organisatie vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en de inhoud van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten: Contact.

Uitgelicht


Verhoging laag btw-tarief van 6% naar 9%

Per 1 januari 2019 gaat het verlaagde tarief voor de btw omhoog van 6% naar 9%. Deze tariefswijziging brengt voor sommige gemeenten extra kosten mee en brengt voor vrijwel alle gemeenten extra administratieve lasten met zich. Indien uw gemeente het verlaagde btw-tarief toepast op verrichte leveringen en diensten zal u zich hierop moeten voorbereiden. Door de tariefswijziging zijn immers interne aanpassingen (het administratieve systeem) en externe aanpassingen (bijvoorbeeld de prijsstelling van diensten en producten) noodzakelijk. Het kabinet bevestigt haar voornemen voor een soepele transitie. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel gaf al eerder aan dat de Belastingdienst niet zal naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Wat betekent dit voor uw administratie? Een btw-ondernemer die het verlaagde tarief toepast of tegen het verlaagde tarief inkoopt, zal zich moeten voorbereiden op de tariefswijziging. In het administratieve systeem zullen bijvoorbeeld nieuwe btw-codes voor '9% te vorderen en af te dragen btw’ moeten worden aangemaakt, terwijl de oude btw-codes voor 6% ook in 2019 operationeel zullen moeten blijven. De wijziging heeft ook gevolgen voor beslisbomen binnen het ERP-systeem en de interfaces met externe systemen en leidt tot aanpassingen van interne handleidingen. Aangezien tal van interne procedures moeten worden gevolgd en tests moeten worden uitgevoerd, raden wij u aan om ruim van tevoren te beginnen met de voorbereiding van de aanpassingen. Extern moeten in verband met prijsveranderingen contracten met klanten soms worden herzien. Voornemen soepele overgang Het kabinet wil de (juridische) overgang zo probleemloos mogelijk laten verlopen en de intentie van staatssecretaris Snel is dat de Belastingdienst en ondernemers niet verstrikt raken in ingewikkelde overgangsproblematiek bij facturering in 2018 voor prestaties die in 2019 plaatsvinden. Om het veranderingsproces van de btw-verhoging van 6% naar 9% zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft de staatssecretaris aangekondigd dat de Belastingdienst niet zal gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Dit betreft vooruitbetaling en vooruitfacturering van alle goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is. Bij toepassing van het kasstelsel (‘btw voldoen naar ontvangsten’, waarbij u dus de te betalen btw berekent over de inkomsten die in het tijdvak waarover u aangifte doet, daadwerkelijk zijn bijgeboekt op uw bankrekening of ontvangen zijn in uw kas) speelt dit probleem uiteraard niet. Daar is het de uitdaging om in staat te zijn het juiste btw-bedrag van 9% btw te kunnen betalen over de 'ontvangen omzet' in januari 2019. De staatssecretaris noemt als voorbeelden van vooruitbetaling: tickets voor concerten en sportevenementen die pas in 2019 plaatsvinden, maar die dit jaar al worden betaald, en de stukadoor- en verfwerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar. Overgangsmaatregelen Het voorstel bevat geen algemene overgangsmaatregel. Alleen voor boeken met een vaste wettelijke prijs wordt een overgangsmaatregel gepubliceerd.  

Verruiming Nederlandse btw-sportvrijstelling

De huidige Nederlandse btw-sportvrijstelling is van toepassing op diensten verricht door sportorganisaties aan hun leden. Het gaat om organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering van sport tot doel hebben gesteld. Door ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie is het kabinet genoodzaakt de huidige vrijstelling te wijzigen. Wanneer een amateursportvereniging bijvoorbeeld aan niet-leden een training tegen vergoeding aanbiedt, zou over die vergoeding wél het lage tarief btw verschuldigd zijn, terwijl dat in strijd is met de btw-richtlijn. De Nederlandse btw-vrijstelling voor sport wordt daarom per 1 januari 2019 verruimd, zodat deze ook voor diensten aan niet-leden geldt. Bovendien verandert per 1 januari de btw-behandeling voor de exploitatie van sportaccommodaties, waaronder ook zwembaden worden gerekend, door niet-commerciële exploitanten. Deze prestatie wijzigt van een belaste prestatie tegen het verlaagde tarief in een vrijgestelde prestatie. Dit heeft gevolgen voor de aftrek van btw op de aanleg, het onderhoud en de instandhouding van sportaccommodaties. Het kabinet compenseert het btw-nadeel dat de amateursport-organisaties (en gemeenten) ondervinden als gevolg van deze wetswijziging. Er is voorgesteld de btw-herziening die zou optreden bij de overgang van belast naar vrijgesteld, voor sportaccommodaties achterwege te laten. Daarnaast zijn er twee niet-fiscale subsidieregelingen opgetuigd (de ‘BOSA’ en de ‘SPUK Sport’).   Wat betekent dit voor u als gemeente? Voor vergoedingen die van leden en niet-leden worden ontvangen, verandert de mix van belaste en vrijgestelde btw-omzet. De vergoeding voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening aan niet-leden wordt vrijgesteld. Als gevolg van deze wijziging is het niet altijd meer mogelijk om te opteren voor een btw-belaste verhuur.     In uw administratie zult u ook rekening moeten houden met het niet langer in aftrek kunnen brengen van de btw op de kosten van de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie. Nu de vrijstelling wordt uitgebreid met de exploitatie van sportaccommodaties door niet-commerciële organisaties (dit kan bijvoorbeeld een sportvereniging of een gemeente zijn) is er onderaan de streep een financieel nadeel voor deze organisaties, omdat de btw-aftrek voor die sportaccommodaties vervalt. Via subsidies compenseert het kabinet de amateursport en gemeenten hiervoor. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies zullen betrokkenen wel extra (administratieve) stappen moeten zetten.   Sportaccommodatie en btw-herziening De exploitatie van sportaccommodaties door niet-commerciële exploitanten zal vanaf 1 januari 2019 van btw zijn vrijgesteld. Het recht op aftrek van btw die aan gemeenten en andere exploitanten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties, vervalt daarmee. Er is voorgesteld de btw-herziening die zou optreden bij de overgang van belast naar vrijgesteld, voor sportaccommodaties achterwege te laten. Compensatie via subsidieregelingen Het kabinet geeft aan het financiële nadeel voor gemeenten en amateursport organisaties te willen compenseren via een tweetal subsidieregelingen: ‘BOSA’ voor amateursport organisaties en ‘SPUK Sport’ voor gemeenten.   Gemeenten: ‘SPUK Sport’ Op 31 mei 2018 is in de Meicirculaire Gemeentefonds 2018 bekend gemaakt dat de Rijksoverheid de gemeenten voor dit btw-nadeel zal compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (‘SPUK Sport’). Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht van 24 juli 2018.   Amateursport organisaties: ‘BOSA’   Voor sportorganisaties is de ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties: ’BOSA’, Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 12 juli 2018, kenmerk 1373516-177691-S, houdende regels voor de subsidiëring van de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen geïntroduceerd. De ‘BOSA’ geldt voor de periode 2019 tot en met 2023: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40859.html. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht van 24 juli 2018.   Verwachting / Tot slot De toekomst moet uitwijzen of de bedragen die via de subsidieregelingen ter beschikking staan om het financiële nadeel te compenseren, voldoende zijn. We adviseren gemeenten en sportorganisaties de huidige situatie in kaart te brengen en de mogelijkheden met uw PwC adviseur te bespreken. Gemeenten die de sportaccommodaties laten exploiteren door een sportbedrijf (gemeentelijke BV, NV) dat geen onderdeel is van de gemeentelijke organisatie, kunnen mogelijk optimaal gebruik blijven maken van het verlaagde btw-tarief voor sportbeoefening.

Vaktechnisch overleg voor gemeente

Wij merken dat de fiscalisten en andere ambtenaren met de fiscaliteit als takenpakket van gemeenten en provincies behoefte hebben aan het onderhouden en uitbreiden van hun vaktechniek door arresten en besluiten e.d. integraal te behandelen en hierover met elkaar te sparren. Dit op hbo/universitair niveau, voor de vakgebieden btw, BCF, overdrachtsbelasting, formeel belastingrecht en de invorderingswet. Vanuit deze gedachte nodigen wij u graag uit voor ons periodieke vaktechnische overleg (VTO). De eerstvolgende sessie vindt plaats op woensdag 10 oktober 2018 in Zwolle. Een eerste deelname aan het VTO is gratis. Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Dieks Boswinkel, dieks.boswinkel@pwc.com, 088 792 16 91 of Remko Hagedoorn, remko.hagedoorn@pwc.com, 088 792 12 52.  

PwC actualiteitenmiddag oktober 2018

Graag nodigen wij u uit voor onze PwC actualiteitenmiddagen in oktober 2018. Deze bijeenkomsten vinden drie keer per jaar plaats op diverse PwC kantoren. Tijdens deze middagen staan diverse en steeds wisselende actualiteiten centraal.  De komende actualiteitenmiddag zullen de onderwerpen jaarrekeningactualiteiten, btw, vennootschapsbelasting, het belastingplan 2019 en IT aan bod komen.  De bijeenkomsten vinden op de volgende data en locaties plaats: Donderdag 4 oktober 2018, kantoor PwC te Zwolle Maandag 8 oktober 2018, kantoor PwC te Rotterdam Donderdag 11 oktober 2018, kantoor PwC te Eindhoven Voor meer informatie klik hier.  Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens één van de bijeenkomsten.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste binnenlands bestuur nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact


Dieks Boswinkel

088 - 792 16 91

dieks.boswinkel@pwc.com

Jarno Sloot

088 - 792 42 22

jarno.sloot@pwc.com

Nicole Brueker

088 - 792 44 94

nicole.brueker@pwc.com