Altijd en overal toegang tot een schat aan informatie.

Vergroot de fiscale kennis binnen uw gemeente

Actueel


Wijzigingen SPUK en BOSA 2020

De regelingen voor SPUK en BOSA zijn nu bijna een jaar in werking. Op basis van een eerste evaluatie worden beide regelingen met ingang van 2020 op een aantal punten gewijzigd. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten zet de belangrijkste wijzigingen voor u uiteen.
[Lees verder...]

PwC actualiteitenmiddagen Binnenlands Bestuur

Graag nodigen wij u uit voor onze PwC actualiteitenmiddagen in oktober en november 2019. Deze bijeenkomsten vinden drie keer per jaar plaats op diverse PwC kantoren. Tijdens deze middagen staan diverse en steeds wisselende actualiteiten centraal.  De komende actualiteitenmiddag zullen de onderwerpen jaarrekeningactualiteiten, btw, vennootschapsbelasting en het belastingplan 2020 aan bod komen De bijeenkomsten vinden op de volgende data en locaties plaats: Dinsdag 29 oktober 2019, kantoor PwC te Zwolle Dinsdag 5 november 2019, kantoor PwC te Eindhoven Woensdag 6 november 2019, kantoor PwC te Rotterdam Meer informatie en het aanmeldformulier kunt u hier vinden. Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens één van de bijeenkomsten.
[Lees verder...]

Hoge Raad wijst arrest over het recht op aftrek van inkoop-btw met betrekking tot onroerende zaak bij het plaatsen van zonnepanelen

In ons nieuwsbericht van 5 april 2018 hebben wij u geïnformeerd over de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: Gerechtshof) waarin het Gerechtshof tot de conclusie kwam dat de belastingplichtige recht had op (extra) recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot de stichtingskosten van de onroerende zaak waarop de zonnepanelen waren geïnstalleerd. Nu heeft de Hoge Raad in deze casus een arrest gewezen.
[Lees verder...]

Geen BCF voor inkoop-btw sportaccommodatie die aan school ter beschikking wordt gesteld (Hoge Raad)

Bij de terbeschikkingstelling van een sportaccommodatie door een gemeente aan een basisschool bestaat geen recht op compensatie via het BCF, zo heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld (27 september 2019). Alhoewel in beginsel het compensatierecht wel bestaat, wordt het uitgesloten omdat sprake is van de terbeschikingstelling aan een individuele derde (de school). Het arrest is in lijn met het beleid van de Belastingdienst en de handelwijze van (de meeste) gemeenten. Met het arrest is het begrip "individuele derde" verder verduidelijkt.  
[Lees verder...]

Welkom


Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten omvat een uitgebreide databank met informatie op het gebied van zowel de btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is specifiek gericht op fiscale zaken die spelen bij publiekrechtelijke lichamen. Met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten bent u dan ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Naast de omvangrijke databank treft u vele praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en digitale tools aan waardoor u en/of uw medewerkers tijd kan besparen bij het beantwoorden van fiscale vragen. Daarnaast vergroot u de fiscale bewustwording binnen uw organisatie waardoor fiscale aspecten eerder worden gesignaleerd. Tevens kan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dienen als educatiemiddel.

Met één abonnement kunnen tien medewerkers van de gemeente tegen een scherp geprijsd tarief gebruikmaken van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dan kunnen wij uw organisatie vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en de inhoud van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten: Contact.

Uitgelicht


Wijzigingen SPUK en BOSA 2020

De regelingen voor SPUK en BOSA zijn nu bijna een jaar in werking. Op basis van een eerste evaluatie worden beide regelingen met ingang van 2020 op een aantal punten gewijzigd. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten zet de belangrijkste wijzigingen voor u uiteen.Het tijdspad voor de SPUK 2020 is als volgt: Tijd Activiteit 1 maart 2020 Uiterste indieningsdatum voor gemeenten voor een aanvraag 28 juni 2020 Uiterste datum voor de beschikkingen (inclusief incomplete beschikkingen) 15 juli 2021 Verantwoording voor gemeenten aan te leveren binnen SISA Begin 2022 Achtereenvolgens: herziening, terugvordering en herverdeling 31 juli 2022 Uiterste datum voor de vaststellingen   SPUK Het uitkeringsplafond ligt in 2020 op € 178 miljoen. Dit plafond ligt in 2019 op € 185 miljoen (oorspronkelijk € 152 miljoen). De aanvraag tot verlening voor SPUK 2020 dient te worden ingediend voor 1 maart 2020. In 2019 lag de deadline voor de aanvraag op 1 juni 2019 (oorspronkelijk 1 december 2018). Vorenstaande betekent tevens dat de verleningstermijn van dertien weken gaat lopen vanaf 1 maart 2020. Bij een incomplete aanvraag kan deze verleningstermijn met vier weken worden verlengd. Voorheen kon de termijn slechts met twee weken worden verlengd. Bij een besluit tot verlening wordt de SPUK-uitkering bij voorschot in één keer volledig uitbetaald. Voorheen werd het voorschot na het moment van verlening gelijkmatig over de resterende maanden van het jaar verdeeld. Indien de gemeentelijke gerealiseerde uitgaven lager zijn dan het bedrag van de verleende uitkering, wordt de uitkering omlaag bijgesteld. Indien vervolgens na bijstelling van de uitkeringen het uitkeringsplafond nog niet is overschreden, wordt dit bedrag naar rato verdeeld over de gemeenten. Deze herverdeling vindt plaats in twee stappen: De gemeenten die niet voldoende uitkering hebben ontvangen, maar wel hebben aangevraagd; en 2. De gemeenten die niet voldoende uitkering hebben aangevraagd (en ontvangen). SPUK – Herverdeling Stap 1 (herverdeling) Gemeenten die over het jaar 2020 voor minimaal € 6.000,- aan subsidiabele kosten hebben gemaakt én verantwoord maar waarvoor nog geen SPUK is ontvangen komen voor de herverdeling in aanmerking. Deze herverdeling vindt alleen plaats als er na de eventuele terugvoerderingen ten minste € 2 miljoen resteert binnen het uitkeringsplafond. De herverdeling vindt plaats twee jaar na het jaar van verlening. Ter illustratie: de herverdeling over 2019, vindt plaats in 2021. SPUK – Herverdeling Stap 2 (verdeling niet-uitgeputte middelen) Indien na de herverdeling van stap 1 nog een bedrag onder het uitkeringsplafond resteert wordt dit naar rato verdeeld onder de gemeenten die voor meer dan € 6.000 kosten hebben gemaakt die niet waren begroot en waarvoor dus geen SPUK-aanvraag is gedaan. Deze herverdeling vindt tevens twee jaar na het jaar van verlening plaats. Gelet op het drempelbedrag van € 2 mln. die geldt voor de eerste herverdeling (zie stap 1) kan deze bepaling als volgt worden gelezen. Indien er minder dan € 2 mln. in de “SPUK-pot” resteert (na terugvordering) krijgen alleen die gemeenten een aanvullende SPUK-uitkering die kosten hebben gemaakt waarvoor geen SPUK is aangevraagd. De gemeenten die bepaalde kosten niet gesubsidieerd hebben gekregen maar hiervoor wel een SPUK-aanvraag hebben ingediend vissen dan achter het net. Het is onzeker of deze bepaling inderdaad zo gelezen moet worden. BOSA De aanvullende subsidie voor activiteiten op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid wordt verlaagd van 15% naar 10% van de kosten voor deze activiteiten. De aanvullende subsidie geldt met ingang van 2020 ook voor circulaire maatregelen in het kader van CO₂ reductie. De aanvullende subsidie geldt voor sommige maatregelen alleen bij een aanpassing van een bestaande sportaccommodatie en niet bij nieuwbouw. Voor een volledige opsomming van de activiteiten waarvoor de aanvullende subsidie geldt, verwijzen wij naar Bijlage I van bijgevoegde publicatie in de Staatscourant. Op een aanvraag tot verlening van subsidie wordt binnen 22 weken beslist. Bij subsidieverlening voorafgaand aan de start van de activiteit wordt vereist dat de activiteit binnen 9 maanden na toekenning van de subsidie is gestart. Bij subsidieverlening voorafgaand aan de start van de activiteit wordt 80% van de subsidie als voorschot uitbetaald. Bij de verantwoording achteraf wordt bij de afrekening de overige 20% van de subsidie uitbetaald. Er gelden diverse wijzigingen ten aanzien van de bij een BOSA-aanvraag mee te sturen. Aangezien de BOSA-regeling niet voor gemeenten geldt gaat het te ver om deze in dit nieuwsbericht op te sommen. Voor een overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij naar bijgevoegde publicatie in de Staatscourant.

PwC actualiteitenmiddagen Binnenlands Bestuur

Graag nodigen wij u uit voor onze PwC actualiteitenmiddagen in oktober en november 2019. Deze bijeenkomsten vinden drie keer per jaar plaats op diverse PwC kantoren. Tijdens deze middagen staan diverse en steeds wisselende actualiteiten centraal.  De komende actualiteitenmiddag zullen de onderwerpen jaarrekeningactualiteiten, btw, vennootschapsbelasting en het belastingplan 2020 aan bod komen De bijeenkomsten vinden op de volgende data en locaties plaats: Dinsdag 29 oktober 2019, kantoor PwC te Zwolle Dinsdag 5 november 2019, kantoor PwC te Eindhoven Woensdag 6 november 2019, kantoor PwC te Rotterdam Meer informatie en het aanmeldformulier kunt u hier vinden. Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens één van de bijeenkomsten.

PwC’s Smart Label Tool

De gemeentelijke btw-labeling automatisch gelabeld krijgen. Met PwC’s Smart Label Tool is het mogelijk.  De gemeentelijke btw-labeling verdient periodiek een controle, zodat de inkoop-btw correct wordt verwerkt. Om deze controle goed uit te kunnen voeren is grondige kennis van de btw-regelgeving, de wetswijzigingen en ook de rechtspraak vereist. Een handmatige controle kost daarbij vaak ook veel tijd. Als deze door één persoon gebeurt is een foutieve labeling ook zo gemaakt. Bij een ouderwetse handmatige labeling bestaat daardoor het risico dat de labeling niet volledig up-to-date is. Dat kan er voor zorgen dat er te veel of te weinig inkoop-btw wordt geclaimd. Om dit tegen te gaan heeft PwC een oplossing ontwikkeld, die werkt op basis van kunstmatige intelligentie: de btw-labeling geautomatiseerd verrichten via de Smart Label Tool.  Meer zekerheid en tegelijkertijd een besparing van tijd en kosten Met het doel de mogelijk subjectieve en tijdrovende controle van de labeling te voorkomen heeft PwC de slimme “Smart Label Tool” ontwikkeld. Deze tool labelt de kostenplaatsen snel en objectief, waarbij het de resultaten vervolgens overzichtelijk weergeeft. Daarbij wordt ook de bijbehorende motivering automatisch per gelabelde kostenplaats weergegeven. Door de inzet van de Smart Label Tool kan uw gemeente de zgn. systematische fouten bij de verwerking van inkoop-btw voorkomen. Zekerheid, een duidelijk overzicht, correcte vastlegging en een besparing van tijd en kosten is wat de Smart Label Tool uw gemeente oplevert.   Tax Control Framework  De uitkomsten van de automatische labeling door de Smart Label Tool worden in een overzichtelijk rapport opgeleverd. Het rapport start met een managementrapportage dat in één oogopslag aangeeft in welke taakvelden de meeste aanpassingen nodig zijn. Vervolgens geeft het per taakveld de te wijzigen kostenplaatsen weer. Bovendien wordt voor alle kostenplaatsen de motivering van de betreffende btw-labeling vermeld. Het rapport vormt een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke monitoring en testing binnen het Tax Control Framework van uw gemeente (het zgn. "doorontwikkeld Horizontaal Toezicht"). Het rapport wordt met uw gemeente besproken door één van onze fiscalisten.   Wilt u vrijblijvend meer informatie over de Smart Label Tool ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Dieks Boswinkel (dieks.boswinkel@pwc.com en 06-13576293).

Actie: bezwaar maken tegen BCF-beschikking 2018

Onlangs heeft uw gemeente de BCF-beschikking over het jaar 2018 ontvangen. Het is de vraag of hiertegen bezwaar gemaakt moet worden. Dit als gevolg van een aantal lopende rechtszaken. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten adviseert om bezwaar te maken. De gronden waarop dit kan gebeuren kunnen onze abonnees hieronder nalezen. Daar treft u tevens een modelbezwaarschrift aan.Op dit moment lopen rechtszaken over het recht op een bijdrage ingevolge het BCF voor de btw die toerekenbaar is aan de exploitatie van begraafplaatsen en aan het verzorgen van re-integratietrajecten (in het kader van de WWB/Participatiewet). Rechters hebben eerder aangegeven dat deze btw compensabel is. De Belastingdienst bestrijdt dit. Om de rechten van de gemeente volledig te benutten adviseren wij bezwaar te maken binnen 6 weken na dagtekening van de BCF-beschikking 2018. Indien geen bezwaar wordt ingediend maar nadien c.q. pas na het arrest van de Hoge Raad een nieuwe beschikking BCF wordt aangevraagd (o.b.v. art. 9.4, Wet BCF) is het onzeker of de Belastingdienst gehouden is om aan de uitkomst van het arrest terugwerkende kracht te verlenen. In ieder geval kan hierover discussie gaan ontstaan. Ter toelichting geldt het volgende. Exploitatie van begraafplaatsen Voor de btw op werkzaamheden voor de exploitatie van begraafplaatsen en de uitgifte van grafrechten bestaat een recht op een bijdrage uit het BCF, zo heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld (16 maart 2018, nr. BK-17/00742). Het Gerechtshof is, in tegenstelling tot de Rechtbank, wel van mening dat de gemeente handelt binnen het kader van een specifiek voor haar geldend (nationaal) juridisch regime en dat geen sprake is van concurrentieverstoring van enige betekenis. De exploitatie van begraafplaatsen verricht de gemeente daarom als overheid. Daarnaast is de Advocaat-Generaal (A-G) ook van mening dat een gemeente zorg moet dragen voor het beheer, het onderhoud en de administratie van een gemeentelijke begraafplaats. Deze zorgplicht strekt zich uit van de aanleg van een gemeentelijke begraafplaats, via het beheer daarvan, het onderhoud en de uitgifte van grafrechten, tot de uitbreiding van de begraafplaats. De exploitatie van de begraafplaatsen is volgens de A-G dan ook een overheidshandeling. We verwachten in 2019 een arrest van de Hoge Raad waarmee duidelijkheid komt over de btw-behandeling met betrekking tot begraafplaatsen. Tot die tijd adviseren wij om na te gaan hoe de begraafplaatsen bij uw gemeente zijn gelabeld c.q. of kostprijsverhogende btw bestaat en te inventariseren welke btw-bedragen hiermee zijn gemoeid in de afgelopen vijf jaren. Ook verwijzen wij graag naar ons nieuwsbericht inzake de bovenstaande uitspraak van Gerechtshof Den Haag: https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl/nieuwsbericht/begraafplaatsen-recht-op-compensatie Het verzorgen van re-integratietrajecten Het Gerechtshof Den Haag heeft in juni 2018 geoordeeld dat de btw op re-integratietrajecten volledig compensabel is. Zij bevestigt daarmee het oordeel van Rechtbank Den Haag (november 2017). Het Gerechtshof is van mening dat de gemeente de ingekochte trajecten zelf verbruikt ter vervulling van haar wettelijke taak, ook al heeft een individu baat bij een re-integratietraject. Daardoor is de uitsluiting van het recht op compensatie in het geheel niet aan de orde (art. 4.1.a, BCF). Zie ook ons nieuwsbericht inzake de re-integratietrajecten: https://fiscaalportaalgemeenten.pwc.nl/nieuwsbericht/reintegratietrajecten-outplacementkosten-compensabel-hofuitspraak-juni2018 Ons advies In afwachting van de arresten van de Hoge Raad met betrekking tot de begraafplaatsen en re-integratie adviseren wij om bezwaar te maken tegen de BCF-beschikking 2018 en de daarbij behorende termijnen te volgen. Dit betekent dat binnen zes weken na ontvangst van de BCF-beschikking het bezwaar ingediend moet zijn bij de Belastingdienst. Dit bezwaar kan eerst voor de vorm, ongemotiveerd, ‘pro forma’, worden ingediend. Het bezwaar dient door de Belastingdienst te zijn ontvangen binnen 6 weken na datum beschikking. Vervolgens zal de Belastingdienst waarschijnlijk vragen om het bezwaar te motiveren. Om zo lang mogelijk de tijd te hebben in deze vakantieperiode adviseren wij het bezwaar in de 6e week na datum beschikking in te dienen. Om het bezwaar inhoudelijk te motiveren moet de Belastingdienst u eerst een termijn van vier weken gegeven. Is de motivering dan nog niet ontvangen, dan wordt nog een 2 weeks termijn gegeven. Mocht de Hoge Raad tijdens de motiveringstermijn geen arrest hebben gewezen dan adviseren wij om het standpunt in te nemen dat alle inkoop-btw compensabel is en de bijbehorende btw-bedragen op te nemen in de motivering. Dit kan betekenen dat uw gemeente een beroepsprocedure moet opstarten. Voor de jaren waarvoor tijdig bezwaar is ingesteld zal de Belastingdienst het bezwaar moeten honoreren op het moment dat de Hoge Raad in het voordeel van de belastingplichtige oordeelt. PwC’s Gouden-Euro-Theorie Voor de jaren waartegen niet tijdig bezwaar is gemaakt adviseren wij een beroep te doen op PwC’s “Gouden Euro-theorie”. Een gemeente heeft de mogelijkheid om uiterlijk 5 jaren na afloop van een kalenderjaar de inspecteur te verzoeken om een nieuwe BCF-beschikking uit te reiken. Een nieuwe beschikking kan aangevraagd worden als blijkt dat in een bepaald jaar te weinig of te veel btw is geclaimd uit het BCF. Tegen deze nieuwe beschikking staat bezwaar en beroep open. Op basis van deze regeling kan het standpunt ingenomen worden dat uw gemeente recht heeft op een aanvullende bijdrage met betrekking tot de begraafplaatsen en re-integratietrajecten (indien de Hoge Raad in positieve zin oordeelt). Door naast de inkoop-btw met betrekking tot de re-integratie en begraafplaatsen in ieder geval één Euro (de “Gouden Euro”) mee te nemen met betrekking tot een ander onderwerp dient de inspecteur altijd een nieuwe BCF-beschikking uit te reiken. Weigert de Belastingdienst om terugwerkende kracht toe te kennen aan het arrest van de Hoge Raad, dan is het altijd nog mogelijk om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen en beroep bij de Rechtbank. Het is echter niet gegarandeerd dat een rechter dan alsnog terugwerkende kracht zal toekennen. Om deze reden adviseren wij tijdig bezwaar te maken tegen de BCF-beschikking 2018. Modelbezwaarschrift Voor u, als abonnee op het Fiscaal Portaal Gemeenten, hebben wij een modelbezwaarschrift opgesteld. Deze dient te worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van de BCF-beschikking over het jaar 2018. Het modelbezwaarschrift vindt u hieronder. Desgewenst assisteren wij u bij de motivering.    [adres belastingdienst]   [plaats], [datum] Betreft                 : Bezwaar beschikking BTW-compensatiefonds Kenmerk              : [kenmerk] Bijlage(n)             : [bijlagen]   Geachte heer, mevrouw,   Namens de gemeente [gemeente] (hierna: de gemeente) maak ik bezwaar tegen de op [datum] door uw eenheid afgegeven jaarbeschikking "compensabele btw m.b.t het jaar [jaar]" met kenmerk [kenmerk]. Een kopie van deze beschikking treft u als bijlage bij dit bezwaarschrift aan. Het bezwaar is ter behoud van rechten gemaakt en houdt verband met het recht op bijdrage via het BTW-compensatiefonds voor de btw op de kosten van de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen en de btw op de re-integratiekosten voor uitkeringsgerechtigden op basis van de Participatiewet. Voor de motivering van dit bezwaar verzoeken wij u uitstel te verlenen tot <datum invullen>. Ik verzoek u de ontvangst van dit bezwaar schriftelijk te bevestigen. In afwachting van uw reactie, hoogachtend,   [naam] [telefoonnummer]  

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste binnenlands bestuur nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact


Dieks Boswinkel

088 - 792 16 91

dieks.boswinkel@pwc.com

Jarno Sloot

088 - 792 42 22

jarno.sloot@pwc.com

Nicole Brueker

088 - 792 44 94

nicole.brueker@pwc.com