Nieuws

 • Subsidies en BTW - Een overzicht op hoofdlijnen
  Lees..
 • Kamervragen over investeringen in zonnepanelen door sportverenigingen
  Lees..
 • Voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Financiën van de Eerste Kamer
  Lees..
 • 3e uitgave 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2015' gepubliceerd
  Lees..
 • Fiscaal rekenen op uw grondbedrijf
  Lees..

Info

Login

Dit document/ PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is uitsluitend opgesteld als algemene leidraad voor relevante kwesties, wordt niet verstrekt ten behoeve van een specifiek doel en dient niet te worden geïnterpreteerd als professioneel advies, gebruik ervan is voor eigen rekening en risico. U dient niet te handelen op basis van de in deze publicatie/dit document/deze tool vervatte informatie zonder nader professioneel advies te hebben ingewonnen. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de in dit document/ PwC Fiscaal Portaal Gemeenten vervatte informatie, en voor zover toegestaan krachtens de wet, aanvaarden PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V., aan haar gelieerde ondernemingen, medewerkers en vertegenwoordigers geen enkele aansprakelijkheid, en wijzen zij iedere verantwoordelijkheid af, voor de gevolgen van enige handeling dan wel omissie door hetzij uzelf hetzij enige andere persoon op basis van de in dit document/ PwC Fiscaal Portaal Gemeenten vervatte informatie of voor enig besluit waaraan die informatie ten grondslag ligt.

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. en/of haar serviceprovider(s) hebben de eigendomsrechten op deze publicatie/dit document/ PwC Fiscaal Portaal Gemeenten, behalve voor zover het informatie betreft die niet van PwC afkomstig is en die via andere bronnen reeds openbaar is (gemaakt). Gebruiker is het volgende niet toegestaan, noch mag gebruiker een derde machtigen het volgende te doen met betrekking tot PwC Fiscaal Portaal Gemeenten en/of de inhoud daarvan: (a) kopiëren of verspreiden, (b) aanpassen of een afgeleide creëren, (c) de broncode afleiden, veranderen, bewerken etc. (d) distribueren, exploiteren, overdragen, sublicenseren van deze publicatie/dit document/ PwC Fiscaal Portaal Gemeenten of daaraan gerelateerde rechten.

Voor zover PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V., aan haar gelieerde ondernemingen of door haar ter uitvoering van PwC Fiscaal Portaal Gemeenten ingeschakelde derden persoonsgegevens verwerken verwijst PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. u naar het op de website www.pwc.nl opgenomen kopje privacy beleid en het (ook inde footer van PwC Fiscaal Portaal Gemeenten) opgenomen Privacy Statement. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de mogelijke verwerking van persoonsgegevens als gevolg van gebruik van PwC Fiscaal Portaal Gemeenten.


Password vergeten? Klik hier

Contact

Wilt u meer informatie over het Portaal, of bent u geïnteresseerd in een demonstratie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Joep Swinkels
088 – 792 47 08
joep.swinkels@nl.pwc.com
Jeffrey Rous
088 – 792 19 63
jeffrey.rous@nl.pwc.com