Altijd en overal toegang tot een schat aan informatie.

Vergroot de fiscale kennis binnen uw gemeente

Actueel

Provincie Utrecht kan weer vooruitkijken

Meer ‘in control’ door continue monitoring Als gedeputeerde van de provincie Utrecht kijkt Robert Strijk het liefst vooruit. Met de uitdagingen van deze tijd, zoals de energietransitie, de vastlopende infrastructuur en de vergrijzing, is dat ook nodig. ‘We staan voor belangrijke keuzes als het gaat om investeringen. Die moet je wel op basis van betrouwbare financiële gegevens kunnen nemen’, aldus Strijk. Na een woelige periode is de provincie daartoe nu beter in staat, mede door de PwC-tool Continuous Monitoring Platform. 
[Lees verder...]

Havengelden en buitenlandse ondernemers

Gemeenten die aan vaarroutes gelegen zijn, beschikken veelal over een haven of kades waar schepen kunnen aanleggen tegen betaling van havengelden. In dit kader handelt een gemeente als ondernemer voor de btw. Hoewel verhuur van onroerende zaken doorgaans is vrijgesteld, is in artikel 11, lid 1, onderdeel b, ten derde van de Wet OB aangegeven dat de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen niet is vrijgesteld van omzetbelasting Aan Thema 12. Buitenlandse transacties beschrijven wij de btw-behandeling van havengelden wanneer aangelegd wordt door buitenlandse ondernemers. De modellabeling is eveneens bijgewerkt, wij verwijzen naar paragraaf 2.4.16.
[Lees verder...]

Gemeente geen ondernemer voor de omzetbelasting bij terbeschikkingstelling sportaccommodatie voor klokuren aan scholen (Rechtbank Zeeland-West-Brabant)

De gemeente is geen ondernemer voor de omzetbelasting bij het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie voor klokuren aan scholen, zo oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 13 juli 2021. Deze uitspraak ligt in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad ten aanzien van het ter beschikking stellen van sportaccommodaties door gemeenten. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van de rechtbank.
[Lees verder...]

Btw-gevolgen bij kwijtschelding van huur

Wij hebben diverse lezersvragen ontvangen over de btw-behandeling van de kwijtschelding van huur, bijvoorbeeld in het kader van Coronategemoetkoming. Middels dit bericht geven wij duidelijkheid over de btw-gevolgen hiervan.
[Lees verder...]

Welkom

Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten omvat een uitgebreide databank met informatie op het gebied van zowel de btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is specifiek gericht op fiscale zaken die spelen bij publiekrechtelijke lichamen. Met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten bent u dan ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Naast de omvangrijke databank treft u vele praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en digitale tools aan waardoor u en/of uw medewerkers tijd kan besparen bij het beantwoorden van fiscale vragen. Daarnaast vergroot u de fiscale bewustwording binnen uw organisatie waardoor fiscale aspecten eerder worden gesignaleerd. Tevens kan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dienen als educatiemiddel.

Met één abonnement kunnen tien medewerkers van de gemeente tegen een scherp geprijsd tarief gebruikmaken van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dan kunnen wij uw organisatie vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en de inhoud van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten: Contact.

Uitgelicht


Btw-aftrek op bouwkosten bij plaatsing zonnepanelen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft eerder al geoordeeld dat het plaatsen van zonnepanelen op een dak kan leiden tot (extra) recht op aftrek van voorbelasting met betrekking tot de onroerende zaak waarop de zonnepaneel is bevestigd.  In dit arrest wordt verduidelijkt dat voor particulieren in beginsel geen recht op aftrek van btw bestaat op de kosten die verband houden met de bouw van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen.  Daarentegen zien wij voor ondernemers wel degelijk mogelijkheden om tot een (extra) recht op aftrek van inkoop-btw op onroerend goed te komen. Met name voor ondernemers met een beperkt aftrekrecht is deze ontwikkeling interessant. Achtergrond Hoge Raad uitspraak In deze zaak heeft een particulier een nieuwbouwwoning met zonnepanelen op het dak gekocht. De zonnepanelen vormen niet een geïntegreerd onderdeel van het dak en beslaan een oppervlakte van 48 vierkante meter. Van de door zonnepanelen opgewekte elektriciteit, wordt tweederde deel niet zelf gebruikt, maar ‘aan het net geleverd’. Verder wordt van het bruto nuttig bruikbaar vloeroppervlak van de woning, 9,4% als werkkamer verhuurd aan een BV.  De particulier heeft verzocht om teruggaaf van tweederde deel van de betaalde btw bij aankoop van de woning inclusief zonnepanelen, een en ander overeenkomstig het aandeel van de opgewekte energie die aan het net wordt teruggeleverd. De inspecteur heeft een teruggaaf van de btw op de aanschaf en installatiekosten van zonnepanelen toegestaan. Daarnaast is de Inspecteur uitgegaan van een aftrek van btw op de aankoop van de woning naar rato van het vloeroppervlak dat als werkkamer wordt verhuurd (9,4%). Met de vierkante meters dak die nuttig worden gebruikt door de zonnepanelen heeft de inspecteur geen rekening gehouden. Rechtstreeks en onmiddellijk verband De Hoge Raad neemt in overweging dat een recht op aftrek van btw uitsluitend bestaat voor zover een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de aankoop en de belaste handelingen die verricht worden. Bij de beoordeling of sprake is van een rechtstreeks en onmiddellijk verband, moet onder andere de reden waarvoor een goed wordt verworven in aanmerking worden genomen. De reden tot verwerving moet objectief verband houden met de (economische) ondernemersactiviteiten van de belastingplichtige. Het is aan de belastingplichtige om te bewijzen dat een dergelijk verband aanwezig is. Belang verwerving als ondernemer De Hoge Raad redeneert in deze zaak dat de door de particulier gemaakte kosten voor de woning ook gemaakt zouden zijn, indien geen zonnepanelen zouden zijn aangeschaft. Oftewel, de uitgaven zijn niet gemaakt ten behoeve van de ondernemersactiviteiten, maar juist voor privédoeleinden van de particulier. Dat betekent naar onze mening niet dat een ondernemer geen (extra) recht op aftrek van inkoop-btw kan realiseren op de investering in een onroerende zaak waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Anders dan de particuliere zonnepanelen ondernemer, zal een reguliere ondernemer de investering in onroerend goed welhaast per definitie doen ten behoeve van zijn ondernemersactiviteiten (en niet voor privédoeleinden).  Wat betekent dit voor uw organisatie? Het arrest gaat uitsluitend in op de positie van privépersonen, maar staat er niet aan in de weg dat ondernemers (extra) recht op aftrek van inkoop-btw kunnen hebben op de investering in onroerend goed waarop zonnepanelen zijn geïnstalleerd (die belast worden gebruikt). Met name voor ondernemers met een beperkt aftrekrecht biedt deze uitspraak handvatten om tot aftrek van inkoop-btw op de investering in onroerend goed te komen. Indien uw organisatie nieuwbouwprojecten heeft lopen waarop zonnepanelen zijn of worden geplaatst, raden wij aan om na te gaan in hoeverre aanvullend recht op aftrek van btw bestaat. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.
Lees meer

Actie: bezwaar maken tegen BCF-beschikking 2020

Onlangs heeft uw gemeente de BCF-beschikking over het jaar 2020 ontvangen. Het is de vraag of hiertegen bezwaar gemaakt moet worden. Dit als gevolg van een aantal lopende of reeds afgeronde rechtszaken. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten adviseert om bezwaar te maken als u met de Belastingdienst in gesprek bent over de mate waarin u inkoop-btw voor een bepaalde activiteit in aanmerking kan nemen voor een bijdrage uit het BCF. Hierna lichten wij dit toe voor onze abonnees. Tevens treffen onze abonnees een modelbezwaarschrift aan.Voor zover uw gemeente nog recht heeft op een aanvullende bijdrage uit het BCF, adviseren wij om de rechten van de gemeente volledig te benutten en bezwaar te maken binnen 6 weken na dagtekening van de BCF-beschikking 2020. Ter toelichting geldt het volgende. Exploitatie van begraafplaatsen Gerechtshof Amsterdam komt tot het oordeel dat sprake is van een vergoeding die, in tegenstelling tot het standpunt van de gemeente Krimpen aan de IJssel, in rechtstreeks verband staat tot de uitgifte van grafrechten. De gemeente handelt niet als overheid of niet-ondernemer en heeft daarom geen recht op een bijdrage uit het BCF. Op basis van deze uitspraak adviseren wij gemeenten de inkoop-btw met betrekking tot de exploitatie van begraafplaatsen aan te merken als kostprijsverhogend. Voor een uitgebreide toelichting op het oordeel van het Gerechtshof Amsterdam verwijzen wij u graag naar ons nieuwsbericht. Het verzorgen van re-integratietrajecten De Hoge Raad oordeelt, op 10 juli 2020, dat een recht op een BCF-bijdrage bestaat voor de btw op de kosten van re-integratiediensten. De uitsluiting op een BCF-bijdrage is volgens de Hoge Raad niet aan de orde indien de derde (uitkeringsgerechtigde) volgens de wet verplicht is om gebruik te maken van de door de gemeente aangeboden goederen of diensten en de gemeente aan een weigering daaraan mee te werken negatieve gevolgen voor die individuele derde kan verbinden. In die situatie moet namelijk worden aangenomen dat de gemeente de inkopen heeft gedaan in eigen - dan wel collectief belang. Met het arrest van de Hoge Raad in de hand leek deze discussie beslecht. De Belastingdienst neemt echter de stelling in dat onder voorwaarden toch nog sprake kan zijn van een individuele verstrekking. Zie ook ons laatste nieuwsbericht inzake de re-integratietrajecten. Ons adviesWij adviseren om binnen 6 weken na dagtekening van de BCF-beschikking bezwaar te maken wanneer er discussies met de Belastingdienst spelen, om zo uw rechten veilig te stellen. Dit bezwaar kan eerst voor de vorm, ongemotiveerd, ‘pro forma’, worden ingediend. Vervolgens zal de Belastingdienst waarschijnlijk vragen om het bezwaar te motiveren. Om zo lang mogelijk de tijd te hebben in deze vakantieperiode adviseren wij het bezwaar in de 6e week na de dagtekening van de beschikking in te dienen. Om het bezwaar inhoudelijk te motiveren moet de Belastingdienst u eerst een termijn van vier weken gegeven. Is de motivering dan nog niet ontvangen, dan wordt nog een 2 weeks termijn gegeven. PwC’s Gouden-Euro-Theorie Mocht u er overhoopt achter komen dat u niet tijdig bezwaar hebt gemaakt, dan adviseren wij gebruik te maken van PwC’s “Gouden Euro-theorie”. Een gemeente heeft de mogelijkheid om uiterlijk 5 jaren na afloop van een kalenderjaar de inspecteur te verzoeken om een nieuwe BCF-beschikking uit te reiken. Een nieuwe beschikking kan aangevraagd worden als blijkt dat in een bepaald jaar te weinig of te veel btw is geclaimd uit het BCF. Tegen deze nieuwe beschikking staat bezwaar en beroep open. Op basis van deze regeling kan het standpunt ingenomen worden dat uw gemeente recht heeft op een aanvullende bijdrage. Door in ieder geval één Euro (de “Gouden Euro”) mee te nemen met betrekking tot een ander onderwerp dan het onderwerp waarover u met de Belastingdienst in discussie bent dient de inspecteur altijd een nieuwe BCF-beschikking uit te reiken. Weigert de Belastingdienst om het discussiepunt toe te kennen, dan is het altijd nog mogelijk om tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen en beroep bij de Rechtbank. Het is echter niet gegarandeerd dat een rechter dan alsnog terugwerkende kracht aan tussentijds gewezen rechtspraak zal toekennen. Om deze reden adviseren wij in een dergelijke situatie tijdig bezwaar te maken tegen de BCF-beschikking. Modelbezwaarschrift Voor u, als abonnee op het Fiscaal Portaal Gemeenten, hebben wij een modelbezwaarschrift opgesteld. Deze dient te worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van de BCF-beschikking over het jaar 2020. Het modelbezwaarschrift vindt u hieronder. Desgewenst assisteren wij u bij de motivering.  [adres belastingdienst]   [plaats], [datum] Betreft                 : Bezwaar beschikking BTW-compensatiefonds Kenmerk              : [kenmerk] Bijlage(n)             : [bijlagen]   Geachte heer, mevrouw,   Namens de gemeente [gemeente] (hierna: de gemeente) maak ik bezwaar tegen de op [datum] door uw eenheid afgegeven jaarbeschikking "compensabele btw m.b.t het jaar [jaar]" met kenmerk [kenmerk]. Een kopie van deze beschikking treft u als bijlage bij dit bezwaarschrift aan. Het bezwaar is ter behoud van rechten gemaakt en houdt verband met het recht op bijdrage via het BTW-compensatiefonds voor de btw op de kosten van . Voor de motivering van dit bezwaar verzoeken wij u uitstel te verlenen tot <datum invullen>. Ik verzoek u de ontvangst van dit bezwaar schriftelijk te bevestigen. In afwachting van uw reactie, hoogachtend,   [naam] [telefoonnummer]  

Enquête - Samenwerkingsvormen bij het aanleggen van warmtenetten

Warmtenetten vullen een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse energietransitie en door de lokale aard van deze netten zijn gemeenten van cruciaal belang. In samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoekt PwC welke samenwerkingsvormen tussen de publieke sector en private partijen doorgaans wordt aangenomen in het aanleggen van warmtenetten. Als belangrijke tweede stap wordt vervolgens vastgesteld in hoeverre de gekozen samenwerkingsvorm de efficiëntie en resultaat van het project beïnvloed. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren hebben we specifieke data nodig over warmtenetten in Nederland en onze hoop is dat u ons hierin wil helpen door de onderstaande enquête in te vullen (5-10 minuten). Als u vragen heeft of samen de enquête wil doorlopen, aarzel dan niet om Erik Jan Kamphof te bellen op het nummer: 06 42427719 Veel dank voor uw bijdrage! Link naar enquête: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oFgn10akD06gqkv5WkoQ52C6vcUfdZZBhhqfb_K91e1UN1pCNFpVTFJaN0RKUDFWMDhTOEhLSlNCQS4u

Geen compensatie van inkoop-btw voor exploitatie begraafplaatsen (Gerechtshof Amsterdam, na verwijzing door de Hoge Raad)

De exploitatie van twee begraafplaatsen door de gemeente Krimpen aan den IJssel (hierna: gemeente) vormt een economische activiteit. Voor de aan de gemeente in rekening gebrachte inkoop-btw bestaat daardoor geen recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. Tot dit oordeel kwam het Gerechtshof Arnhem in haar uitspraak van 29 april 2021, gepubliceerd op 19 mei 2021. De Hoge Raad had op 19 juni 2020 al geoordeeld dat de gemeente in ieder geval niet handelt als overheid. Daarna volgde verwijzing naar het Gerechtshof Amsterdam om te beoordelen of überhaupt sprake is van een niet-economische activiteit. Doordat de begraafplaats wordt gebruikt voor economische activiteiten, bestaat in beginsel recht op aftrek van voorbelasting via de btw-aangifte. Beoordeeld moet worden in hoeverre de vrijstelling voor diensten voor lijkbezorgers van toepassing is.Casus De gemeente Krimpen aan den IJssel exploiteert twee begraafplaatsen. De gemeente heeft bezwaar gemaakt tegen de beschikking BCF over 2007 en verzoekt om een aanvullende bijdrage in verband met de inkoop-btw die ziet op de exploitatie van de begraafplaatsen. Oordeel gerechtshof Een gemeente heeft op grond van artikel 3 van de Wet BCF recht op een bijdrage, ter financiering van de btw die aan haar wordt gefactureerd, voor zover de gemeente de ingekochte prestatie bezigt ‘anders dan in het kader van haar onderneming’. Daarvan is sprake als: De gemeente haar activiteiten niet tegen een vergoeding verricht (niet-economische activiteiten); of De gemeente haar activiteiten wel tegen een vergoeding verricht (economische activiteit), maar in de hoedanigheid van overheid. De Hoge Raad heeft op 19 juni 2020 vastgesteld dat de gemeente bij uitgifte van grafrechten tegen vergoeding, niet handelt als overheid. Waardoor sub ii. niet van toepassing is. Het is aan het Gerechtshof om te bepalen of sprake is van een niet-economische activiteit, als bedoeld in sub i. Het Gerechtshof komt tot het oordeel dat sprake is van een vergoeding die, in tegenstelling tot het standpunt van belanghebbende, in rechtstreeks verband staat tot de uitgifte van grafrechten. Dat de vergoeding maar voor 63% kostendekkend is doet daar niet aan af. Het beroep van belanghebbende op de Hof van Justitie-arresten ‘Commissie/Finland’ van 29 oktober 2009 (C-246/08) en ‘Gemeente Borsele’ van 12 mei 2016 (C-520/14) slaagt ook niet. Het Gerechtshof verwerpt dit beroep, omdat in deze zaken de vergoedingen inkomensafhankelijk waren en voor een veel kleiner deel (respectievelijk 7,7% en 3%) kostendekkend waren. Subsidiair stelt belanghebbende dat de begraafplaatsen niet uitsluitend worden gebruikt voor economische activiteiten en dat ook deels sprake is van niet-economische activiteiten omdat: De begraafplaatsen mede dienen als rustplaats van overledenen voor wie niemand anders de begrafenis op zich neemt; Zich op een van de begraafplaatsen een herdenkingsmonument bevindt voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en het graf van de militairen die in deze oorlog zijn omgekomen; en De begraafplaatsen voor eenieder vrij toegankelijk zijn en daarom ook deels als algemene groenvoorziening kunnen worden aangemerkt. Met betrekking tot onderdeel a. oordeelt het Gerechtshof dat inderdaad geen sprake is van een vergoeding, zodat sprake is van een niet-economische activiteit. Recht op compensatie is echter uitgesloten, doordat het ter aarde bestellen van overledenen naar het oordeel van het Gerechtshof valt onder de vrijstelling voor ‘diensten door lijkbezorgers’ (artikel 11, lid 1, onderdeel h, Wet OB). Op grond van artikel 4, lid 1, onderdeel b van de Wet BCF is compensatie daarom uitgesloten. Het Gerechtshof oordeelt met betrekking tot onderdeel b. dat het onderhoud van een herdenkingsmonument inderdaad voor compensatie in aanmerking komt. Voor de toepassing van een ‘pre pro rata’, zoals belanghebbende heeft voorgesteld wegens het gemengde gebruik van het terrein, ziet het Gerechtshof geen aanleiding. Het gebruik van het terrein in het kader van een jaarlijkse herdenkingsdienst is in verhouding tot het overige gebruik dermate gering, dat daaraan geen betekenis toekomt. De stelling uit onderdeel c. dat de begraafplaatsen mede fungeren als openbare groenvoorziening heeft de inspecteur weersproken. Er leiden geen wandelpaden over de begraafplaatsen en de paden op de begraafplaatsen lopen dood. Ook is het verbonden daar honden uit te laten of op andere wijze te recreëren. Het Gerechtshof oordeelt daarom dat, ondanks dat de begraafplaatsen openbaar toegankelijk zijn tussen zonsopkomst en zonsondergang, geen sprake is van openbaar groen. Daarvoor verschillen de functie van een begraafplaats en die van openbaar groen te veel van elkaar. Ten overvloede merkt het Gerechtshof nog op dat ook in het geval dat een begraafplaats regelmatig door toeristen wordt bezocht, bijvoorbeeld omdat daar een historisch of bekend persoon is begraven, dergelijke bezoeken plaatsvinden in het kader ervan het doel van een begraafplaats: het herdenken van overledenen. Belang gemeenten Op basis van deze uitspraak lijkt het erop dat gemeenten de inkoop-btw met betrekking tot de exploitatie van begraafplaatsen moet aanmerken als kostprijsverhogend. Tegen deze uitspraak is geen beroep incassatie ingesteld, deze uitspraak is daarom de einduitspraak in deze procedure.  Wij adviseren u daarom, om het gebruik van uw begraafplaatsen alvast in kaart te brengen. Uit deze einduitspraak blijkt dat gemeenten geen recht op hebben op een bijdrage uit het BCF bij de exploitatie van begraafplaatsen. Wij adivseren u om uw btw-administratie daar op in te richten. Niet is geprocedeerd over de aftrekbaarheid van de btw (als ondernemers-btw). Wij vinden het pleitbaar dat de inkoop-btw onder bepaalde voorwaarden (deels) aftrekbaar kan zijn.  In deze zaak is overigens niet gezegd dat de gemeente ook geen inkoop-btw kan verrekenen via haar btw-aangifte. Mocht u nog bezwaren tegen uw btw-aangiftes open hebben staan, dan kunt u mogelijk nog inkoop-btw over oude jaren in aftrek brengen. Wij denken in dat geval graag met u mee. In alle andere gevallen geldt een teruggaafverzoek over het verleden als ‘ambtshalve’ en ambtshalve teruggaafverzoeken worden door de Belastingdienst niet verleend als sprake is van nieuwe jurisprudentie.  

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste binnenlands bestuur nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact


Dieks Boswinkel

06 - 13 57 62 93

dieks.boswinkel@pwc.com

Jelke Rouwhorst

06 - 23 23 08 54

jelke.rouwhorst@pwc.com

Nicole Brueker

06 - 10 54 19 17

nicole.brueker@pwc.com