Altijd en overal toegang tot een schat aan informatie.

Vergroot de fiscale kennis binnen uw gemeente

Actueel


Leegstandsuren negeren bij verrekenen btw instandhoudingskosten sportzalen (Hoge Raad)

Leegstandsuren tellen niet mee voor de berekening van het aftrekrecht voor de btw op instandhoudingskosten van een sportzaal. Enkel de werkelijke uren dat de sportzaal wordt gebruikt zijn relevant, zo is door de Hoge Raad geoordeeld op 10 januari 2020. De Hoge Raad bevestigt hiermee de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwaren van 12 december 2017. Doordat het gerechtshof destijds echter ten onrechte niet is ingegaan op het standpunt van de belanghebbende gemeente dat er een rekenfout is gemaakt bij het indienen van de aangifte, verwijst de Hoge Raad de zaak ter verduidelijking van de berekeningsmethode naar gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
[Lees verder...]

Ultimo 2019: uiterlijk verzoeken om nieuwe BCF-beschikking 2014

BCF jaar 2014 verjaart ultimo 2019 Het jaar 2019 loopt ten einde. Ultimo dit jaar verjaart het fiscale jaar 2014. Wanneer uw gemeente over dat jaar te veel of te weinig bijdrage uit het BTW-compensatiefonds heeft verkregen moet nog dit jaar om een nieuwe beschikking worden verzocht. Dit is het geval als bijvoorbeeld nog niet alle inkoop-btw is geclaimd op re-integratietrajecten en/of gemeentelijke begraafplaatsen. Dit kan ook wanneer eerder bezwaar is gemaakt wat al is ingetrokken. Voor het verzoeken om een nieuwe BCF-beschikking hebben we de (formele) aandachtspunten en een voorbeeld brief opgenomen.
[Lees verder...]

Sportaccommodaties en verzekeringen (lezersvraag)

De aanpassing van de btw-sportvrijstelling heeft ertoe geleid dat de btw op sportaccommodaties als kostprijsverhogend geldt (afgezien van een eventuele SPUK-uitkering). Dit heeft gevolgen voor het bedrag waarvoor sportaccommodaties moeten worden verzekerd voor schade. Deze situatie riep bij één van onze lezers vragen op. Meer specifiek werd ons de vraag voorgelegd of de gemeente haar sportaccommodaties in- of exclusief btw dient te verzekeren ingevolge de subsidieregeling voor gemeenten en andere niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties.
[Lees verder...]

Wijzigingen SPUK en BOSA 2020

De regelingen voor SPUK en BOSA zijn nu bijna een jaar in werking. Op basis van een eerste evaluatie worden beide regelingen met ingang van 2020 op een aantal punten gewijzigd. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten zet de belangrijkste wijzigingen voor u uiteen.
[Lees verder...]

Welkom


Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten omvat een uitgebreide databank met informatie op het gebied van zowel de btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is specifiek gericht op fiscale zaken die spelen bij publiekrechtelijke lichamen. Met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten bent u dan ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Naast de omvangrijke databank treft u vele praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en digitale tools aan waardoor u en/of uw medewerkers tijd kan besparen bij het beantwoorden van fiscale vragen. Daarnaast vergroot u de fiscale bewustwording binnen uw organisatie waardoor fiscale aspecten eerder worden gesignaleerd. Tevens kan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dienen als educatiemiddel.

Met één abonnement kunnen tien medewerkers van de gemeente tegen een scherp geprijsd tarief gebruikmaken van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dan kunnen wij uw organisatie vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en de inhoud van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten: Contact.

Uitgelicht


Sportaccommodaties en verzekeringen (lezersvraag)

De aanpassing van de btw-sportvrijstelling heeft ertoe geleid dat de btw op sportaccommodaties als kostprijsverhogend geldt (afgezien van een eventuele SPUK-uitkering). Dit heeft gevolgen voor het bedrag waarvoor sportaccommodaties moeten worden verzekerd voor schade. Deze situatie riep bij één van onze lezers vragen op. Meer specifiek werd ons de vraag voorgelegd of de gemeente haar sportaccommodaties in- of exclusief btw dient te verzekeren ingevolge de subsidieregeling voor gemeenten en andere niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties.In dit kader gelden volgens PwC Fiscaal portaal gemeenten dezelfde uitgangspunten als bij invoering van het BCF. Hierover heeft de VNG op 10 oktober 2007 een brief uitgebracht. Gemeenten stelden zich destijds kort gezegd op het standpunt dat door de uitlichting uit het gemeentefonds op macro-economisch niveau, ook de btw-componenten bij verzekeringsuitkeringen en schades diende te worden vergoed. Bij de vaststelling van de premies voor gemeentelijke eigendommen, diende derhalve uit te worden gegaan van de waarde inclusief btw. De verzekeraars brachten daar tegenin dat de btw op schadekosten sinds de invoering van het BCF kan worden gedeclareerd en daarmee op dit moment geen kostenpost meer vormt. De discussie spitst zich derhalve toe op de vraag of schadevergoedingen in- of exclusief btw dienen te zijn en of de gemeente haar eigendommen in- of exclusief btw dient te verzekeren. De VNG komt in haar brief tot de conclusie dat op gemeentelijk niveau niet is vast te stellen in hoeverre de gemeente voor haar uitkeringen is uitgelicht uit het Gemeentefonds. Voor het beantwoorden van de vraag of de gemeentelijke eigendommen in- of exclusief btw moeten worden verzekerd, dient de uitname derhalve te worden losgelaten en onderscheidt te worden gemaakt in het gebruik van het betreffende pand. Het gebruik van het pand bepaalt immers of de gemeente recht heeft op compensatie uit het BCF of aftrek op haar btw-aangifte. Hierdoor kunnen de volgende 4 categorieën worden onderscheiden: volledig gebruik voor overheidsdoeleinden: verzekering exclusief btw; volledig gebruik voor btw-belaste ondernemersdoeleinden: verzekering exclusief btw; volledig gebruik voor kostprijsverhogende doeleinden: verzekering inclusief btw; gemengd gebruik: verzekering bepalen aan de hand van het mengpercentage. Wijzigingen in het gebruik kunnen dus leiden tot het aanpassen van de verzekering. De overgang van belast naar vrijgesteld gebruik door de verruimde sportvrijstelling zien wij als een dergelijke wijziging. Derhalve geldt vorenstaande ook voor de sportaccommodaties. Om discussies te voorkomen, is het van belang om vooraf vast te stellen in hoeverre de verzekeraar de btw al dan niet zal vergoeden. Daarbij moeten worden getoetst of het feit dat de gemeente aanspraak kan maken op een SPUK-uitkering waarvan – door het plafond van de regeling - de hoogte op voorhand niet met zekerheid vast te stellen is, nog van invloed kan zijn. Op basis hiervan dient de premie te worden vastgesteld. Op basis van het voorgaande adviseert PwC Fiscaal portaal gemeenten de verzekeringen met betrekking tot de sportaccommodaties te bezien.

Wijzigingen SPUK en BOSA 2020

De regelingen voor SPUK en BOSA zijn nu bijna een jaar in werking. Op basis van een eerste evaluatie worden beide regelingen met ingang van 2020 op een aantal punten gewijzigd. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten zet de belangrijkste wijzigingen voor u uiteen.Het tijdspad voor de SPUK 2020 is als volgt: Tijd Activiteit 1 maart 2020 Uiterste indieningsdatum voor gemeenten voor een aanvraag 28 juni 2020 Uiterste datum voor de beschikkingen (inclusief incomplete beschikkingen) 15 juli 2021 Verantwoording voor gemeenten aan te leveren binnen SISA Begin 2022 Achtereenvolgens: herziening, terugvordering en herverdeling 31 juli 2022 Uiterste datum voor de vaststellingen   SPUK Het uitkeringsplafond ligt in 2020 op € 178 miljoen. Dit plafond ligt in 2019 op € 185 miljoen (oorspronkelijk € 152 miljoen). De aanvraag tot verlening voor SPUK 2020 dient te worden ingediend voor 1 maart 2020. In 2019 lag de deadline voor de aanvraag op 1 juni 2019 (oorspronkelijk 1 december 2018). Vorenstaande betekent tevens dat de verleningstermijn van dertien weken gaat lopen vanaf 1 maart 2020. Bij een incomplete aanvraag kan deze verleningstermijn met vier weken worden verlengd. Voorheen kon de termijn slechts met twee weken worden verlengd. Bij een besluit tot verlening wordt de SPUK-uitkering bij voorschot in één keer volledig uitbetaald. Voorheen werd het voorschot na het moment van verlening gelijkmatig over de resterende maanden van het jaar verdeeld. Indien de gemeentelijke gerealiseerde uitgaven lager zijn dan het bedrag van de verleende uitkering, wordt de uitkering omlaag bijgesteld. Indien vervolgens na bijstelling van de uitkeringen het uitkeringsplafond nog niet is overschreden, wordt dit bedrag naar rato verdeeld over de gemeenten. Deze herverdeling vindt plaats in twee stappen: De gemeenten die niet voldoende uitkering hebben ontvangen, maar wel hebben aangevraagd; en 2. De gemeenten die niet voldoende uitkering hebben aangevraagd (en ontvangen). SPUK – Herverdeling Stap 1 (herverdeling) Gemeenten die over het jaar 2020 voor minimaal € 6.000,- aan subsidiabele kosten hebben gemaakt én verantwoord maar waarvoor nog geen SPUK is ontvangen komen voor de herverdeling in aanmerking. Deze herverdeling vindt alleen plaats als er na de eventuele terugvoerderingen ten minste € 2 miljoen resteert binnen het uitkeringsplafond. De herverdeling vindt plaats twee jaar na het jaar van verlening. Ter illustratie: de herverdeling over 2019, vindt plaats in 2021. SPUK – Herverdeling Stap 2 (verdeling niet-uitgeputte middelen) Indien na de herverdeling van stap 1 nog een bedrag onder het uitkeringsplafond resteert wordt dit naar rato verdeeld onder de gemeenten die voor meer dan € 6.000 kosten hebben gemaakt die niet waren begroot en waarvoor dus geen SPUK-aanvraag is gedaan. Deze herverdeling vindt tevens twee jaar na het jaar van verlening plaats. Gelet op het drempelbedrag van € 2 mln. die geldt voor de eerste herverdeling (zie stap 1) kan deze bepaling als volgt worden gelezen. Indien er minder dan € 2 mln. in de “SPUK-pot” resteert (na terugvordering) krijgen alleen die gemeenten een aanvullende SPUK-uitkering die kosten hebben gemaakt waarvoor geen SPUK is aangevraagd. De gemeenten die bepaalde kosten niet gesubsidieerd hebben gekregen maar hiervoor wel een SPUK-aanvraag hebben ingediend vissen dan achter het net. Het is onzeker of deze bepaling inderdaad zo gelezen moet worden. BOSA De aanvullende subsidie voor activiteiten op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid wordt verlaagd van 15% naar 10% van de kosten voor deze activiteiten. De aanvullende subsidie geldt met ingang van 2020 ook voor circulaire maatregelen in het kader van CO₂ reductie. De aanvullende subsidie geldt voor sommige maatregelen alleen bij een aanpassing van een bestaande sportaccommodatie en niet bij nieuwbouw. Voor een volledige opsomming van de activiteiten waarvoor de aanvullende subsidie geldt, verwijzen wij naar Bijlage I van bijgevoegde publicatie in de Staatscourant. Op een aanvraag tot verlening van subsidie wordt binnen 22 weken beslist. Bij subsidieverlening voorafgaand aan de start van de activiteit wordt vereist dat de activiteit binnen 9 maanden na toekenning van de subsidie is gestart. Bij subsidieverlening voorafgaand aan de start van de activiteit wordt 80% van de subsidie als voorschot uitbetaald. Bij de verantwoording achteraf wordt bij de afrekening de overige 20% van de subsidie uitbetaald. Er gelden diverse wijzigingen ten aanzien van de bij een BOSA-aanvraag mee te sturen. Aangezien de BOSA-regeling niet voor gemeenten geldt gaat het te ver om deze in dit nieuwsbericht op te sommen. Voor een overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij naar bijgevoegde publicatie in de Staatscourant.

PwC actualiteitenmiddagen Binnenlands Bestuur

Graag nodigen wij u uit voor onze PwC actualiteitenmiddagen in oktober en november 2019. Deze bijeenkomsten vinden drie keer per jaar plaats op diverse PwC kantoren. Tijdens deze middagen staan diverse en steeds wisselende actualiteiten centraal.  De komende actualiteitenmiddag zullen de onderwerpen jaarrekeningactualiteiten, btw, vennootschapsbelasting en het belastingplan 2020 aan bod komen De bijeenkomsten vinden op de volgende data en locaties plaats: Dinsdag 29 oktober 2019, kantoor PwC te Zwolle Dinsdag 5 november 2019, kantoor PwC te Eindhoven Woensdag 6 november 2019, kantoor PwC te Rotterdam Meer informatie en het aanmeldformulier kunt u hier vinden. Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens één van de bijeenkomsten.

PwC’s Smart Label Tool

De gemeentelijke btw-labeling automatisch gelabeld krijgen. Met PwC’s Smart Label Tool is het mogelijk.  De gemeentelijke btw-labeling verdient periodiek een controle, zodat de inkoop-btw correct wordt verwerkt. Om deze controle goed uit te kunnen voeren is grondige kennis van de btw-regelgeving, de wetswijzigingen en ook de rechtspraak vereist. Een handmatige controle kost daarbij vaak ook veel tijd. Als deze door één persoon gebeurt is een foutieve labeling ook zo gemaakt. Bij een ouderwetse handmatige labeling bestaat daardoor het risico dat de labeling niet volledig up-to-date is. Dat kan er voor zorgen dat er te veel of te weinig inkoop-btw wordt geclaimd. Om dit tegen te gaan heeft PwC een oplossing ontwikkeld, die werkt op basis van kunstmatige intelligentie: de btw-labeling geautomatiseerd verrichten via de Smart Label Tool.  Meer zekerheid en tegelijkertijd een besparing van tijd en kosten Met het doel de mogelijk subjectieve en tijdrovende controle van de labeling te voorkomen heeft PwC de slimme “Smart Label Tool” ontwikkeld. Deze tool labelt de kostenplaatsen snel en objectief, waarbij het de resultaten vervolgens overzichtelijk weergeeft. Daarbij wordt ook de bijbehorende motivering automatisch per gelabelde kostenplaats weergegeven. Door de inzet van de Smart Label Tool kan uw gemeente de zgn. systematische fouten bij de verwerking van inkoop-btw voorkomen. Zekerheid, een duidelijk overzicht, correcte vastlegging en een besparing van tijd en kosten is wat de Smart Label Tool uw gemeente oplevert.   Tax Control Framework  De uitkomsten van de automatische labeling door de Smart Label Tool worden in een overzichtelijk rapport opgeleverd. Het rapport start met een managementrapportage dat in één oogopslag aangeeft in welke taakvelden de meeste aanpassingen nodig zijn. Vervolgens geeft het per taakveld de te wijzigen kostenplaatsen weer. Bovendien wordt voor alle kostenplaatsen de motivering van de betreffende btw-labeling vermeld. Het rapport vormt een belangrijk onderdeel van de noodzakelijke monitoring en testing binnen het Tax Control Framework van uw gemeente (het zgn. "doorontwikkeld Horizontaal Toezicht"). Het rapport wordt met uw gemeente besproken door één van onze fiscalisten.   Wilt u vrijblijvend meer informatie over de Smart Label Tool ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Dieks Boswinkel (dieks.boswinkel@pwc.com en 06-13576293).

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste binnenlands bestuur nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact


Dieks Boswinkel

088 - 792 16 91

dieks.boswinkel@pwc.com

Jarno Sloot

088 - 792 42 22

jarno.sloot@pwc.com

Jelke Rouwhorst

088 - 792 28 33

jelke.rouwhorst@pwc.com