Altijd en overal toegang tot een schat aan informatie.

Vergroot de fiscale kennis binnen uw gemeente

Actueel


Belastingrente bij correctie ondernemers-btw naar compensabele btw (rechtbank Den Haag)

Over de inkoop-btw die ten onrechte is verrekend via de btw-aangifte is belastingrechte verschuldigd. Wanneer deze inkoop-btw compensabel is via het BCF wordt hierover geen belastingrente vergoed. Een zogenoemde “spiegelbeeldfout” leidt dus materieel niet tot belastinginkomsten voor het Rijk, maar wel tot inkomsten van belastingrente. Hiertegen is een procedure gevoerd. Maar de wetgever heeft het bewust zo gewild, zo oordeelde de rechtbank Den Haag op 24 december 2019. Het beroep van de belanghebbende gemeente op de wettelijk beoogde rente-neutraliteit is gefaald. In de onderhavige zaak moest de gemeente meer rente betalen dan wordt vergoed. Dit komt voort uit het feit dat de correcties die naar aanleiding van de spiegelbeeldfout worden gemaakt, wordt berekend over verschillende tijdvakken. Om het ‘sparen met belastingrente’ bij de Belastingdienst zo onaantrekkelijk mogelijk te maken, begint de termijn waarover belastingrente wordt vergoed voor nog te verrekenen btw later dan de termijn waarover belastingrente verschuldigd wordt bij nog (terug) te betalen btw. Dit rente-nadeel bij spiegelbeeldfouten kan behoorlijk oplopen. Om die reden adviseert PwC Fiscaal Portaal Gemeenten om periodiek de btw-labeling van de kostenplaatsen van uw gemeente te controleren én een steekproef uit te voeren op niet-systematische fouten. Onze abonnees kunnen daarbij gebruik maken van de modellabeling die wij jaarlijks publiceren en periodiek bijwerken op deze website. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een integrale controle van de btw-labeling van uw gemeente, kunt u gebruik maken van PwC’s Smart Label Tool. Voor het uitvoeren van een steekproefcontrole is PwC's Steekproeftool al vele malen ingezet. Voor meer informatie over de Smart Label Tool verwijzen wij naar onze flyer.
[Lees verder...]

Deadline aanvraag SPUK 2020 - 1 maart 2020

Gemeenten kunnen tot 1 maart 2020 een aanvraag voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) indienen via het online aanvraagformulier. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten zet hierna een aantal aandachtspunten voor de SPUK-aanvraag uiteen.
[Lees verder...]

Brief staatssecretaris van Financiën ten aanzien van de btw-plicht bij het inzamelen van (zwerf)afval

Naar de mening van de staatssecretaris van Financiën handelen gemeenten als btw-ondernemer wanneer zij zorgen voor het scheiden en monitoren van regulier afval, geen zwerfaval, en hiervoor een vergoeding ontvangen. Zo is bekend geworden op basis van een brief van 12 november 2019 aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
[Lees verder...]

Update modellabeling: de labeling 2020 is gepubliceerd!

De modellabeling van PwC’s Fiscaal Portaal Gemeenten voor het jaar 2020 is geactualiseerd en gepubliceerd. Ons is bekend dat diverse abonnees het prettig vinden om hun btw-labeling aan het begin van nieuwe jaar tegen het licht te houden, door de labeling op hun eigen financiële administratie te vergelijken met onze modellabeling. Om enig inzicht te geven in de wijzigingen geven wij hierna een kort overzicht van de nieuw gepubliceerde labels voor onze abonnees.
[Lees verder...]

Welkom


Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten omvat een uitgebreide databank met informatie op het gebied van zowel de btw, het BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten is specifiek gericht op fiscale zaken die spelen bij publiekrechtelijke lichamen. Met het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten bent u dan ook altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op fiscaal gebied.

Naast de omvangrijke databank treft u vele praktijkvoorbeelden, voorbeeldbrieven en digitale tools aan waardoor u en/of uw medewerkers tijd kan besparen bij het beantwoorden van fiscale vragen. Daarnaast vergroot u de fiscale bewustwording binnen uw organisatie waardoor fiscale aspecten eerder worden gesignaleerd. Tevens kan het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dienen als educatiemiddel.

Met één abonnement kunnen tien medewerkers van de gemeente tegen een scherp geprijsd tarief gebruikmaken van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten. Mocht u geïnteresseerd zijn in het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten dan kunnen wij uw organisatie vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en de inhoud van het PwC Fiscaal Portaal Gemeenten: Contact.

Uitgelicht


Belastingrente bij correctie ondernemers-btw naar compensabele btw (rechtbank Den Haag)

Over de inkoop-btw die ten onrechte is verrekend via de btw-aangifte is belastingrechte verschuldigd. Wanneer deze inkoop-btw compensabel is via het BCF wordt hierover geen belastingrente vergoed. Een zogenoemde “spiegelbeeldfout” leidt dus materieel niet tot belastinginkomsten voor het Rijk, maar wel tot inkomsten van belastingrente. Hiertegen is een procedure gevoerd. Maar de wetgever heeft het bewust zo gewild, zo oordeelde de rechtbank Den Haag op 24 december 2019. Het beroep van de belanghebbende gemeente op de wettelijk beoogde rente-neutraliteit is gefaald. In de onderhavige zaak moest de gemeente meer rente betalen dan wordt vergoed. Dit komt voort uit het feit dat de correcties die naar aanleiding van de spiegelbeeldfout worden gemaakt, wordt berekend over verschillende tijdvakken. Om het ‘sparen met belastingrente’ bij de Belastingdienst zo onaantrekkelijk mogelijk te maken, begint de termijn waarover belastingrente wordt vergoed voor nog te verrekenen btw later dan de termijn waarover belastingrente verschuldigd wordt bij nog (terug) te betalen btw. Dit rente-nadeel bij spiegelbeeldfouten kan behoorlijk oplopen. Om die reden adviseert PwC Fiscaal Portaal Gemeenten om periodiek de btw-labeling van de kostenplaatsen van uw gemeente te controleren én een steekproef uit te voeren op niet-systematische fouten. Onze abonnees kunnen daarbij gebruik maken van de modellabeling die wij jaarlijks publiceren en periodiek bijwerken op deze website. Wanneer uw voorkeur uitgaat naar een integrale controle van de btw-labeling van uw gemeente, kunt u gebruik maken van PwC’s Smart Label Tool. Voor het uitvoeren van een steekproefcontrole is PwC's Steekproeftool al vele malen ingezet. Voor meer informatie over de Smart Label Tool verwijzen wij naar onze flyer.Samenvatting De zaak waarin de rechtbank Den Haag op 24 december 2019 uitspraak heeft gedaan betreft een gemeente waaraan de Belastingdienst diverse naheffingsaanslagen omzetbelasting heeft opgelegd. Deze aanslagen hebben gedeeltelijk betrekking op btw die door de belanghebbende gemeente in aftrek is gebracht via haar btw-aangiften, maar eigenlijk in aanmerking had moeten worden genomen voor een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds. De gecorrigeerde bedragen zijn niet in geschil, wel in geschil is of de belastingrente en terecht en tot de juiste bedragen in rekening is gebracht. Daarbij stelt de belanghebbende gemeente zich primair op het standpunt dat de rente zou moeten worden berekend over het saldo van het te betalen btw-bedrag. De rechtbank volgt dit standpunt niet. Uit de wettelijke bepalingen volgt immers dat de belastingrente bij spiegelbeeldcorrecties wordt berekend over twee verschillende tijdvakken. Subsidiair beroept de belanghebbende gemeente op het beleid van de Belastingdienst, waarbij de verschuldigde belastingrente wordt verminderd als de Belastingdienst reeds over het geld kan beschikken. Dit beroep slaagt niet. De rechtbank overweegt dat het BCF geen belasting is maar een compensatie-regeling die wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Het beleid waarop belanghebbende zicht beroept ziet enkel op de situatie dat het geld als ‘btw’ bij de Belastingdienst is. Wettelijke bepalingen Belastingrente dient om het gemis van inkomsten bij belastingplichtigen of de Belastingdienst, wegens het ten onrechte niet kunnen beschikken over geldelijke middelen te vergoeden. In het verleden werd hier door belastingplichtigen veelvuldig gebruik van gemaakt. Voor de btw geldt namelijk een rente van 4%. Door te ‘sparen bij de Belastingdienst’ werd over het geld in veel gevallen aanzienlijk meer rente vergoed, dan wanneer het geld op een gemiddelde bankrekening had gestaan. Om dit te voorkomen gelden er verschillende termijnen bij correcties die zien op nog te betalen btw en nog terug te krijgen btw. Daardoor kan een correctie die aanvoelt als een ‘vestzak-broekzaksituatie’ toch financiële gevolgen hebben. De rente op de aan de Belastingdienst terug te betalen bedragen is namelijk hoger, omdat de rentetermijn al begint te lopen vanaf het moment dat het bedrag verschuldigd is, te weten de eerste dag (1 januari) volgende op het betreffende jaar (ex. artikel 30h AWR). Dit terwijl de rentetermijn voor een teruggave pas begint te lopen acht weken nadat een teruggaveverzoek wordt ingediend (ex. artikel 30ha AWR). Mede om deze reden wordt nog weleens aan de Belastingdienst vaak verzocht om bedragen bij spiegelbeeldcorrecties met elkaar te verrekenen. De Belastingdienst kan daar op grond van de wettelijke bepalingen echter niet mee instemmen. Meer informatie Onderdeel 1 van het thema naslagwerken betreft het handboek BCF. In hoofdstuk 5 vindt u meer informatie over de formele aspecten van het BTW-compensatiefonds.

Deadline aanvraag SPUK 2020 - 1 maart 2020

Gemeenten kunnen tot 1 maart 2020 een aanvraag voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) indienen via het online aanvraagformulier. PwC Fiscaal Portaal Gemeenten zet hierna een aantal aandachtspunten voor de SPUK-aanvraag uiteen.In december 2019 heeft iedere gemeente een e-mail met een link naar het aanvraagformulier ontvangen. Mocht dit aanvraagformulier bij u niet bekend zijn, ga dan na wie binnen uw gemeente de SISA-contactpersoon is. De e-mail wordt namelijk uitsluitend naar deze aangewezen contactpersoon verzonden. Een belangrijk aandachtspunt bij de aanvraag van SPUK 2020 zijn investeringen die in 2019 werden begroot, maar geen doorgang hebben gevonden. Bijvoorbeeld vanwege de PFAS- en stikstofcrises. Wanneer voor deze investeringen in 2019 SPUK is aangevraagd en ontvangen, zal uw gemeente deze op basis van de verantwoordingsinformatie over 2019 moeten terugbetalen. Wanneer de betreffende investering is vertraagd en is doorgeschoven naar 2020 is het van belang dat u deze investering in 2020 opnieuw meeneemt in uw SPUK-aanvraag. Het is dus niet mogelijk om de in 2019 ontvangen SPUK ‘mee te nemen’ naar 2020. Tevens is de SPUK 2020 in sommige opzichten gewijzigd ten opzichte van de SPUK 2019. Voor een uiteenzetting van deze wijzingen verwijzen wij naar ons nieuwsbericht. Voor meer overeenkomst over sport verwijzen wij naar ons recent geactualiseerde thema sport.

Update modellabeling: de labeling 2020 is gepubliceerd!

De modellabeling van PwC’s Fiscaal Portaal Gemeenten voor het jaar 2020 is geactualiseerd en gepubliceerd. Ons is bekend dat diverse abonnees het prettig vinden om hun btw-labeling aan het begin van nieuwe jaar tegen het licht te houden, door de labeling op hun eigen financiële administratie te vergelijken met onze modellabeling. Om enig inzicht te geven in de wijzigingen geven wij hierna een kort overzicht van de nieuw gepubliceerde labels voor onze abonnees.Omgevingsdiensten Een omgevingsdiensten kent een wettelijk takenpakket. Wanneer de gemeente deze taken uitvoert en de kosten doorbelast aan de omgevingsdienst handelt de gemeente als btw-ondernemer, zie onderdeel 0.4.21. Bij eventuele uitvoering van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu verricht de gemeente deze als overheid/niet-ondernemer. De aan deze taken toerekenbare btw komt in aanmerking voor compensatie. Verder is aangevuld de rechtspraak inzake de btw-koepelvrijstelling. Meer hierover leest u in onderdeel 7.4.07. Kerstpakketten Bij de verstrekking van kerstpakketten (aan haar ambtenaren) kan de gemeente de btw op de kosten volledig compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Zie hiervoor onderdeel 0.4.22. Parkeer route Informatie Systeem PRIS/PaGe (parkeergeleidingssyseem) heeft ons inziens primair tot doel de verkeersdoorstroming en is derhalve compensabel via het BCF. Meer hierover leest u in onderdeel 2.2.07. Economische promotie In het kader van ter beschikkingstelling van een vitrine, geeft de gemeente de gelegenheid tot het verrichten van een btw-belaste reclamedienst. De gemeente handelt derhalve als btw-ondernemer. Zie hiervoor onderdeel 3.4.10. Met het ter beschikking stellen van lichtmasten, niet zijnde verhuur, handelt de gemeente als btw-ondernemer. Zie hiervoor onderdeel 3.4.11. Kermis De diensten die de gemeente verricht in het kader van het faciliteren van een kermis, verricht zij als btw-ondernemer. De vergoeding die wordt gevraagd aan de ondernemers is derhalve belast met btw. De uitspraak van rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 maart 2019 is toegevoegd. Zie hiervoor onderdeel 3.4.12 en onderdeel 3.4.13. Indicatiestelling sociaal domein Indicatiestelling is de vaststelling door indicatieorganen van de noodzakelijke (hoeveelheid) maatwerkvoorziening. Dit betreft het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. De toerekenbare btw komt voor compensatie in aanmerking. Meer hierover leest u in onderdeel 6.2.08. Collectief vraagafhankelijk vervoer In de situatie waarin van iedere passagier een vergoeding wordt ontvangen, handelt de gemeente als btw-ondernemer. Let hierbij wel op: per 1 januari 2020 hebben de gemeenten de keuze de eigen bijdrage wel of niet te laten vallen onder het (WMO-)abonnementstarief. Wanneer de gemeente de te betalen bijdrage inzake WMO-vervoer laat vallen onder het (WMO-)abonnementstarief, handelt zij niet (meer) als btw-ondernemer. De btw is in dit geval kostprijsverhogend. Zie hiervoor onderdeel 6.71.11. BOPZ Op 1 januari 2020 is de wet BOPZ vervangen door twee nieuwe wetten, namelijk de Wvggz en de Wzd. De Gemeente fungeert hier als een “loketfunctie”, waardoor de toerekenbare btw in aanmerking komt voor compensatie. Meer hierover leest u in onderdeel 7.1.25. Rioolbelasting Bij inning van rioolbelasting handelt de gemeente buiten het kader van de ondernemer. De btw ten aanzien van het afvalwater en waterhuishouding komen voor compensatie in aanmerking. Zie hiervoor onderdeel 7.2.16. Rood voor rood De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een onderdeel van het omgevingsrecht. De Rood voor Rood-regeling maakt onderdeel uit van de Wro. De uitvoering van taken op grond van de Wro geschiedt buiten het kader van de onderneming. De toerekenbare btw komt derhalve in aanmerking voor compensatie. Zie hiervoor onderdeel 8.1.03 en 8.1.04.

PwC's VTO voor gemeente fiscalisten

Wij merken dat de gemeente-fiscalisten behoefte hebben aan vaktechnische overleggen (VTO's), zoals deze ook intern binnen de belastingadvieskantoren worden gehouden. Om die reden organiseert PwC nu ook VTO’s voor gemeente-fiscalisten. Het doel van deze VTO’s is de in de afgelopen periode gewezen rechtspraak, nieuwe wetgeving en nieuwe besluiten grondig door te nemen en hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Uiteraard voor zover deze de gemeentelijke praktijk raakt of kan raken. Verder wordt per bijeenkomst door PwC een thema behandeld, zoals op het gebied van het fysieke domein (infrastructuur, verduurzaming, erfpacht) en het sociale domein, maar ook op het gebied van het formele belastingrecht. Eventuele gemeentelijke praktijk vraagstukken kunnen door een deelnemer gemotiveerd worden ingebracht. De bijeenkomst kent het hbo/universitaire niveau en richt zich primair op de btw/BCF. Vanuit deze gedachte nodigen wij de gemeente-fiscalist graag uit voor ons vaktechnisch overleg (VTO). De VTO’s vinden plaats op onze kantoren in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. De VTO's worden vier maal per jaar gehouden, voor een selecte groep van ca. 8-12 personen. Elke VTO telt mee voor 4 PE-punten (NOB/RB). Een eerste deelname aan het VTO is altijd gratis.  De VTO’s vinden plaats op de volgende data: Zwolle: Woensdag 29 januari 2020 Woensdag 1 april 2020 Woensdag 17 juni 2020 Woensdag 30 september 2020 Amsterdam: Donderdag 6 februari 2020 Donderdag 23 april 2020 Donderdag 18 juni 2020 Donderdag 1 oktober 2020 Eindhoven Maandag 3 februari 2020 Maandag 6 april 2020 Maandag 29 juni 2020 Maandag 5 oktober 2020 Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: Dieks Boswinkel, dieks.boswinkel@pwc.com, 06 1357 6293 Remko Hagedoorn, remko.hagedoorn@pwc.com, 088 792 12 52 Anja van der Linden, anja.van.der.linden@pwc.com, 06 5755 9678 Jelke Rouwhorst, jelke.rouwhorst@pwc.com, 06 2323 0854

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste binnenlands bestuur nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact


Dieks Boswinkel

088 - 792 16 91

dieks.boswinkel@pwc.com

Jarno Sloot

088 - 792 42 22

jarno.sloot@pwc.com

Jelke Rouwhorst

088 - 792 28 33

jelke.rouwhorst@pwc.com